De hamster in Belgie

G. Staes
1899 Tijdschrift Over Plantenziekten  
Bij dell aanvang vertoonen de groote invallen vail sehadelijke dieren over 't algemcen zeer reel overeenkomst : wanneer lmtuuronderzoekers veer hot eerst in een streek do aanwezigheid van een of amler sohadelijk diet' const~tteeren, --her moge nu een zoogdier, een vogel, een insect of gelijk welk ander diet" zijn, --dan geeft hot publiek gewoolflijk zeer weinig aeht op een dergelijke waat'schuwitlg, m~l.~tt' do vijand maakt van die onversehilliglloid gebruik om zich op llet gemak neer to zetten
more » ... emak neer to zetten en om zijne nakomelingschap over versahillende deelen van do nieuw bezette landstrcek te verspreiden, zoodat aldus een voldoend aantal besmcttingscentrums ontst~mn, die een zeer rasse vevmenigvu[digillg ,nogelijk maken, zoodra een daartoe gunstig jaar voorkomt. Indien zulks gebeurt, dan plant het schadelijk diet' zich sores op zulko vcrbazend snelle wijze voort, dat de volkeren in do middcleeuwen daarin dikwijl.s een bovenaardsche tussehenkomst zagen; van dear die naieve legenden, waarin legers muizen of fatten of milliarden rupsen, enz. uit ee,l hol kwamen of uit den hemel vielell. , De keimis wm do zeden det' dieren heeft studs dat tijdwtk van onwc.telldho.id ell bijgeloof veel vooruitgang gemaakt: regens vail sehadelijke dieren zouden geen geloof meer vinden, daar tie wctenscha l) do ong(~moen kraehtige vruchtbaarheid leerde kennen van sommige sooctell, die, hoe klein zij ook mogen zijn, daarom nict minder tc vreezen zijn ". Zoo luidt ongeveer de inleiding van een onlangs verschenen, tlink geschreven opstel wm Prof. L~,I,:~E, over de aanwezigheid --17,1 ~an den hamster in Belgie(I). In het eigenlijk opstel, dat getuigt van de vele ernstige en nauwkeurige opzoekingen, die Schr. zich gegeven heeft om zooveel mogelijk alle inlichting.en omtrent zijn onderwerp te vereenigen, wordt een feit medegedeeld, dat de hooger besproken stelling eens te meet staaft ; aan zijn opstel is het onze als het ware ontleend : wij hebben de voornaamste feiten uit het tamelijk uitvoerig werkje van prof. LEPLAE samengevat, de minder belangrijke achterwege gelaten, doeh over enkele punten meet inlichtingen gegeven, dan Schr. her zelf had gedaan : De hamster (Cricelus [rumenlarius PAI~L.), volgcns LEI)LAE in 5Tederlandseh Limburg ook Koornwijfken, genoemd, komt voor in Midden-en Zuid-Duitschland, uitgenomen in de zuidelijke gedcelten van Wurtemburg en Beieren: verder in Bohemen, Hongarije, Galicia, Polen en Rusland tot in Siberia. In Frankrijk, Engeland, Denemarken, Noorwegen en Zweden heeft men het hog niet aangetroffen, evenmin als in de landen, die ten zuiden der Alpen gelegen zijn. Zijne aardrijkskundige verspreiding is dus tamelijk scherp begrensd. Dit is grootendeels her gevolg van de leefwijze en her voedsel van het dier, waardoor het aan een vasten, vruchtbaren bodem gebonden is, zooals wij verder zullen aantoonen. In Nederland komt de hamster alleen voor in her zuidelijk gedeelte van Limburg en in Belgi~ was hij, tot v66r enkele jaren zoo goed als onbekend. Prof. LE['L)~E schijnt aan te nemen dat de hamster v65r 1878 in BelgR niet waargenomen werd. Dit is een dwaling : DE SELYS-LoNGcIt&MPS sehreef immers reeds in 1842 het volgende(2 : de Hamster... wordt in klein aantal {l) LEPLAE, professeur d'~conomie rurale et de g~nic rural, ~ l'Univer-sit~ de Louvain, L'invasion du Hamster en Hesbaye, Revue gdndrale agronomique 1898, n o 10. bl. 461. --Her overdrukje : Le Hamster en Hesbayei~vollediger dan het opstel in hooger genoemd tijdschrift. (*~) t~DM. DE SI~LYS-LoNGCI-I.~MPS, lrauT~e belge, le partie; Indication m6thodique des mammifSres, oiseaux, reptiles et poissons, observ6s jusqu'ici en Belgique, 184~ ; bldz, 33.
doi:10.1007/bf02910591 fatcat:pthj2wa4tncovmazf5ebb6aeqy