Author index to volume 184 (1998)

1998 Discrete Mathematics  
doi:10.1016/s0012-365x(97)83859-9 fatcat:lyk7pw4tsjgt7cisllruhse7ni