Competence Approach in the System of Education and Professional Development of Tourism Specialists at the Present Stage

Khrystyna Pletsan
2019 Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism  
Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна Анотація У статті проаналізовано теоретичні основи та особливості практико-орієнтованих підходів до реалізації компетентнісного підходу у підготовці та професійному розвитку фахівців сфери туризму; осмислено та розкрито поняття взаємообумовленості професіоналізму та конкурентоздатності фахівця-туризмознавця; виокремлено пріоритетні напрями професіоналізації успішності фахівця сфери туризму; представлено методики формування
more » ... одики формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу в системі освіти та професійного становлення фахівця-туризмознавця; обґрунтовано висновок про те, що компетентнісний підхід є домінантним чинником реалізації успішності професійної діяльності фахівця-туризмознавця на сучасному етапі. Ключові слова: кадровий потенціал; компетенція; компетентність; професійна діяльність; фахівець-туризмознавець; людський ресурс; конкурентоздатний фахівець; самореалізація; компетентнісний підхід; сфера туризму Вступ Конкурентоспроможність туристичного підприємства забезпечується низкою відповідних ресурсних чинників, ключовим з яких є людський ресурс. Успіх розпочатих процесів залежить від рівня професійної компетентності та морально-етичних якостей тих, хто їх здійснює. Вагомим акцентом таких змін є питання розуміння значущості професійного становлення фахівцятуризмознавця на основі реалізації компетентнісного підходу, що забезпечує формування високого рівня професіоналізму як пріоритетного інструменту конкурентоздатності на ринку праці. Загалом, проблематика компетентнісного підходу знаходиться у центрі уваги міжнародних організацій, що працюють у сфері освіти, зокрема: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Ради Європи, Організації європейського співробітництва та розвитку, Міжнародного департаменту стан-
doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189540 fatcat:vztdyeflmzgzxa7osy3ialux3q