Χωροθετική ανάλυση εκπαιδευτικών μονάδων: εφαρμογή στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας [article]

Georgios A. Giannakakis, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
2012
Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση χωροθέτησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών περιφερειών των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης του Καλλικρατικού δήμου Νέας Φιλαδέλφειας του Νομού Αττικής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με χρήση του λογισμικού ArcGIS 9.3. Πρώτο βήμα στην εργασία αποτέλεσε η κατανόηση και ο καθορισμός του προβλήματος, δηλαδή η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των εκπαιδευτικών περιφερειών και των θέσεων των σχολείων, καθώς και η μεταξύ τους
more » ... αση. Στην συνέχεια εντοπίστηκε και περιγράφηκε η περιοχή μελέτης και ξεκίνησε η συλλογή των δεδομένων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η στατιστική υπηρεσία και οι αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς. Έγινε η αξιολόγηση και οπτικοποίηση των δεδομένων και ακολούθησε η επεξεργασία τους με στόχο την δημιουργία πινάκων, χαρτών και στατιστικών δεδομένων. Τα βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ανάλυση δικτύων (network analysis), η μέθοδος της εγγύτερης γειτνίασης (average nearest neighbor), η μέθοδος του χωρικού μέσου (mean center) και η δημιουργία εγγύτερων πολυγώνων. Ακολούθησε η ερμηνεία των παραγόμενων αποτελεσμάτων που οδήγησε στην ανεύρεση των προβλημάτων της υπάρχουσας κατάστασης, όπως είναι η παρουσία περιοχών μη εξυπηρέτησης, η μικρή διασπορά των σχολικών μονάδων, η ανισομερής κατανομή των εκπαιδευτικών περιφερειών, η έλλειψη επαρκούς αριθμού σχολείων καθώς και η ανεπάρκεια των δυναμικών τους. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω προβλημάτων, έγιναν συγκεκριμένες θεωρητικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους, όπως συγχωνεύσεις σχολείων ή σχολικών περιφερειών, δημιουργία καινούργιων σχολείων και ανασχεδιασμός των περιφερειών. Οι λύσεις που προτείνονται, προκειμένου να εφαρμοσθούν, απαιτούν και ένα μεταγενέστερο στάδιο λεπτομερέστερης ανάλυσης για λήψη επιπρόσθετων δεδομένων τα οποία δεν είχαμε στην διάθεσή μας κατά την διάρκεια εκπόνησης αυτής της μελέτης.
doi:10.26240/heal.ntua.11183 fatcat:kkxeawyd3zdztns24uwdkwa6te