Wave equation in the Grumiller spacetime

Min JIANG, ZheJie DING, XueJing WANG, ZhongHeng LI
2015 Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica  
doi:10.1360/sspma2015-00099 fatcat:tz2gjupauzgspegt3kjgdxvsaq