Technique-tactical preparedness of the «Gelios» team (Kharkov) by the results of the 24th Ukrainian football championship in the first league (2014–2015)
Техніко-тактична підготовленість команди «Геліос» м. Харків у 24 чемпіонаті України з футболу в першій лізі 2014–2015 рр

Sergey Zhurid, Rebaz Sleman
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Вступ. Не викликає сумнівів пріоритет вітчизняних фахівців у побудові модельних характеристик змагальної діяльності у футболі [3; 4; 8; 9]. У наш час під час розробки кількісних показників, які характерні для заданого рівня спортивної майстерності, можна виділити різні підходи [5; 6]. Нами використовувався підхід, який пов'язаний з вивченням значної сукупності спортсменів різної кваліфікації, встановленням залежності між рівнем спортивної майстерності та динамікою змін того чи іншого показника.
more » ... и іншого показника. Характерними рисами технічної майстерності найсильніших футболістів є: вміння точно та своєчасно виконувати яку завгодно передачу при обмеженні часу та простору, висока точність ударів по воротах, відмінна гра головою, висока точність прийому м'яча якою-завгодно частиною тіла в складних ситуаціях, на високій швидкості та з обов'язковим просуванням, володіння широким арсеналом засобів обведення суперника, відборів і перехоплень м'яча [1; 2; 7]. Таким чином, очевидна необхідність подальшого вивчення проблеми особливостей техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів. Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. МОН України за темою 2.3 «Науково-методичні основи удосконалення системи підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності», а також згідно ініціативної теми НДР кафедри футболу та хокею Харківської державної академії фізичної культури на 2011-2015 рр. «Оптимізація навчально-тренувального процесу футболістів різної кваліфікації». Мета дослідження: визначити модельні характеристики та їх зміни у командній техніко-тактичній підготовленості команди, яка брала участь у чемпіонаті України першої ліги, для подальшого удосконалення та корекції навчально-тренувального процесу. Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилися за допомогою методу експертного оцінювання. У якості експертів були задіяні 5 фахівців футболу. Серед них: один майстер спорту з футболу, один -кандидат у майстри спорту, інші були гравцями професійних команд з футболу. Усі фахівці у минулому удОскОналення підгОтОвки спОртсменів різнОї кваліФікації УДК 796.332:796.015.134 ЖУРіД С. М., РЕБАЗ СЛЕМАН харківська державна академія фізичної культури Техніко-тактична підготовленість команди «Геліос» м. Харків у 24 чемпіонаті України з футболу в першій лізі 2014-2015 рр. Анотація. Мета: визначити модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості команди, яка брала участь у чемпіонаті україни першої ліги, з метою подальшого удосконалення та корекції навчально-тренувального процесу. Матеріал і методи: дослідження проводилися за допомогою методу експертного оцінювання. Результати: проаналізовано середні значення зареєстрованих величин за 13 ігор. аналізуються різні техніко-тактичні дії та їх відсоткове співвідношення у загальній структурі гри команди, статистика за 30 ігор, а також окремі показники гри команди «геліос» м. харків. Висновки: отримано кількісні та якісні (коефіцієнт браку) показники як за командними техніко-тактичними діями, так і окремо по кожному техніко-тактичного прийому. Ключові слова: техніко-тактичні дії, загальна кількість дій, коефіцієнт браку, відсоткове співвідношення різних технікотактичних дій у загальній структурі гри команди.
doi:10.15391/snsv.2015-4.007 fatcat:5wwirrt5avawpavgzjush4bg24