Drastic examples of political corruption in the ninetheenth century Serbia
Obelodanjeni drastični primeri političke korupcije u Srbiji u devetnaestom veku

Nataša Deretić, Milan Milutin
2018 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N.De re tic@pf.un s.ac .rs Ми лан М. Ми лу тин, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду M.Mi lu tin@pf.un s.ac .rs ОБЕ ЛО ДА ЊЕ НИ ДРА СТИЧ НИ ПРИ МЕ РИ ПО ЛИ ТИЧ КЕ КО РУП ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ У ДЕ ВЕТ НА Е СТОМ ВЕ КУ * Са же так: Као и све др жа ве де вет на е стог ве ка, та ко и срп ска др жа ва у на ста ја њу, по зна је фе но мен по ли тич ке ко руп ци је у сми слу
more » ... руп ци је у сми слу не мо рал ног пона ша ња љу ди на вла сти, ко ји су се ко ри шће њем по ли тич ке мо ћи бо га ти ли и сти ца ли раз не при ви ле ги је. Са мо во ља ма ло број них на вла сти је упра вља ла др жа вом. Све је би ло у њи хо вим ру ка ма: др жав на ка са, зај мо ви са зе ле на шком ка ма том, тр го вач ко по сло ва ње чи нов ни ка. У вре ме ка да но вац по ста је најтра же ни ја ро ба и нај по год ни је сред ство за аку му ла ци ју ка пи та ла, љу ди на вла сти, од нај ви шег до нај ни жег по ло жа ја, ко ри сте сво је функ ци је за разне нов ча не тран сак ци је, да би до шли до огром ног ма те ри јал ног бо гат ства. Зе ле на ши у то до ба су љу ди на вла сти и љу ди из ма ло број не се о ске бур жоа зи је. Њи хо ве жр тве су ма хом се о ски жи те љи са ма њим по се ди ма; они су жи ве ли под при ти ском по ре за, ра зних на ме та и так си ра них уве ре ња. Разме ре зе ле на штва су ра сле из го ди не у го ди ну, та ко да су до сти гле вр ху нац 1858. го ди не ка да је са зва на Све то ан дреј ска на род на скуп шти на, до ко је је до шло услед су ко ба кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа са чла но ви ма Др жавног са ве та, 1 ко ји су из ну ди ли ње го ву аб ди ка ци ју. Др жав ни са вет је, за трпан ту жба ма ко је су оп ту жи ва ле лич но Кне за, као и чи нов ни ке ње го ве * Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту "Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви", чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 1 Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да , Бе о град 1925, 197 и да ље. de pu ti es in to vo ting for the said French so ci ety, as well as bri bing the op po si tion to at tend the me e tings, so that the qu o rum sho uld be se cu red. Keywords: go vern ment, mi su se of of fi ce, ga i ning we alth in an unet hi cal way, lin ka ge bet we en aut ho ri ti es and fi nan cial re so ur ces. Да тум при је ма ра да: 16.12.2018.
doi:10.5937/zrpfns52-19924 fatcat:f3vzp2kakzhmfntt6almxyjhdm