Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Malign Sendrom

Nesrin Helvacı Yılmaz, Gökçen Duymaz, Mehmet Akif Yaşar
2012 Türk Nöroloji Dergisi  
Ge lifl Ta ri hi/Re cei ved: 15.03.2012 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 23.07.2012 Özet Malign sendrom Parkinson hastalığının seyrinde anti-Parkinson ilaçların, özellikle levodopanın ani olarak kesilmesi veya doz azaltılması sonucu görülmektedir ve fatal seyirli olabilen bir hastalıktır. Ateş, rijidite, otonomik disfonksiyon, kreatinin kinaz seviyesinde artış ve bilinç bulanıklığı temel klinik bulgularıdır. Biz de bu hastalıkta teşhisi doğru koymak, presipitan faktörleri tartışmak ve tedaviye erken
more » ... k ve tedaviye erken başlamanın önemini vurgulamak için yoğun bakımımızda tedavi edilen bir olguyu sunmayı amaçladık. (Türk Nöroloji Dergisi 2012; 18:123-5) Anah tar Ke li me ler: Parkinson hastalığı, malign sendrom, levodopa, enfeksiyon Sum mary Malignant syndrome during the course of Parkinson's disease usually results from withdrawal or dose reduction of anti-Parkinsonian drugs, especially levodopa, and may be fatal. Major clinical findings are fever, rigidity, autonomic dysfunction, elevated creatinine kinase levels and confusion. We present a patient who was treated in our intensive care unit to emphasize the importance of correct diagnosis, to discuss precipitating factors and to highlight the importance of early treatment.
doi:10.4274/tnd.39358 fatcat:bk2d7ssgpzgjxkg2ogao7fnpzm