Ο ρόλος κυτταροκινών και βιοχημικών οδών ενδοκυττάριας σηματοδότησης στην παθογένεια των φλεγμονωδών αρθρίτιδων [thesis]

Γεώργιος Καλλιόλιας
ΕΙΚΟΝΑ 1: Κλινική εικόνα της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας:τυπική αρθρική προσβολή. Α: Ατρακτοειδής διόγκωση 2 ου -4 ου δακτύλου του αριστερού χεριού σε ασθενή µε ΡΑ πρόσφατης έναρξης. B: ∆ιόγκωση της 2 ης και 3 ης εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, λόγω πάχυνσης του αρθρικού υµένα, σε ασθενή µε ΡΑ διάρκειας λίγων ετών. Γ: Τυπικές παραµορφώσεις, διογκώσεις και αγκυλώσεις αρθρώσεων, µε σηµαντική ατροφία µεσόστεων µυών, σε ασθενή µε προχωρηµένη νόσο. Α Β Γ ΕΙΚΟΝΑ 1: Κλινική εικόνα της Ρευµατοειδούς
more » ... ς Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας:τυπική αρθρική προσβολή. Α: Ατρακτοειδής διόγκωση 2 ου -4 ου δακτύλου του αριστερού χεριού σε ασθενή µε ΡΑ πρόσφατης έναρξης. B: ∆ιόγκωση της 2 ης και 3 ης εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, λόγω πάχυνσης του αρθρικού υµένα, σε ασθενή µε ΡΑ διάρκειας λίγων ετών. Γ: Τυπικές παραµορφώσεις, διογκώσεις και αγκυλώσεις αρθρώσεων, µε σηµαντική ατροφία µεσόστεων µυών, σε ασθενή µε προχωρηµένη νόσο. αρθρίτιδα. Άτυπες εµφανίσεις της νόσου είναι η οξεία έναρξη (ως µόνο-ή πολυ-αρθρίτιδα), η ασύµµετρη προσβολή των αρθρώσεων (Mjaavatten et al., 2009) και ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (Revaz et al., 2006).
doi:10.12681/eadd/26445 fatcat:gxrjl4j2xbgu5bpvkilhmszgeq