Molecular design of poly(HEMA) brushes and its blood compatibility
高密度ポリHEMAブラシの構築とその血液適合性

Hotaka ITO, Takayuki UEKI, Atsushi TAENAKA, Yukio NAGASAKI, Kazunori KATAOKA, Masao KATO, Teiji TSURUTA, Ken SUZUKI, Teruo OKANO, Yasuhisa SAKURAI
1997 Jinko Zoki  
doi:10.11392/jsao1972.26.519 fatcat:a736nigudbay5ai4tgb2tddxee