Primer ve Rekürren Pterjiyumlarda Limbal Konjonktival Otogreft Transplantasyonu Sonuçlarımız

Mustafa KALAYCI, Ersan ÇETİNKAYA, Elçin SÜREN, Mehmet Fatih KÜÇÜK, Kenan YİĞİT, Deniz TURGUT COBAN
2020 Bolu Abant Izzet Baysal Universitesi, Tip Fakultesi, Abant Tip Dergisi  
Öz GİRİŞ ve AMAÇ: Primer ve rekürren pterjiyumlu olgularda gerçekleştirdiğimiz limbal konjonktival otogreft transplantasyonu (LCAT) sonuçlarını değerlendirmek. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 38 hastanın 42 gözü dahil edildi. Bunlardan 26'sı primer iken 16'sı rekürren pterjiyumdu. Tüm gözlere pterjiyum eksizyonu ile birlikte limbal konjonktival otogreft transplantasyonu uygulandı. En az 12 ay boyunca takip edilen hastalar, demografik veriler, pterjiyum evresi, cerrahi komplikasyonlar, nüks oranı,
more » ... refraktif astigmatizma ve görme keskinliği açısından değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 44 ± 8.5 idi. Hastaların 26'sı (% 68.4) hasta erkek, 12'si (% 31.6) kadındı. Primer pterjium grubunda nüks görülmezken, tekrarlayan pterjium grubunda iki nüks gözlendi. Toplam nüks oranı %4.7 idi. Üç hastada greft oluşturulurken düğme iliği (buttonhole) komplikasyonu meydana geldi. Rekürren pterjiyumlu 2 hastada konjonktival inklüzyon kisti gelişti. TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem primer hem de rekürren pterjiyum tedavisinde limbal konjonktival otogreft transplantasyonu etkili ve güvenilir bir cerrahi seçenek olarak gözükmektedir. Abstract INTRODUCTION: To evaluate the results of limbal conjunctival autograft transplantation (LCAT) in patients with primary and recurrent pterygium. METHODS: Forty-two eyes of 38 patients were included in the study. 26 of them were primary, while 16 were recurrent pterygium. Limbal conjunctival autograft transplantation was performed after the pterygium excision to all eyes. Patients having a follow-up of at least 12 months were evaluated with respect to demographic data, pterygium grade, surgical complications, recurrence rate, refractive astigmatism and visual acuity. RESULTS: The mean age of the patients was 44 ± 8.5. Twenty-six (68.4%) patients were male and 12 (31.6%) were female. No recurrence were observed in primary pterygium group, whereas two recurrences were observed in recurrent pterygium group. The overall recurrence rate was 4.7%. Buttonhole complication occurred while forming the graft in three patients. Conjunctival inclusion cyst developed in 2 patients with recurrent pterygium. DISCUSSION AND CONCLUSION: Limbal conjunctival autograft transplantation seems to be an effective and safe surgical option in both primary and recurrent pterygiums.
doi:10.47493/abantmedj.2020.6 fatcat:33qdt4a47barxlrqfiuwnskc24