Kalp Yetersizliği Hastalarında Ürik Asit seviyeleri ile Etiyoloji arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Fatih Güngören, Feyzullah Beşli
2019 Harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi  
478 Araştırma Makalesi / Research Article Öz. Amaç: Ürik asit, insanlarda pürin metabolizması sonucunda meydana gelen son üründür ve pek çok çalışmada kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi incelenmiştir. Ancak, iskemik ve dilate kardiyomiyopati hastalarında serum ürik asit seviyelerinin değerlendirildiği çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızın amacı, iskemik (İKMP) ve dilate kardiyomiyopati (DKMP) hastalarında serum ürik asit seviyelerini karşılaştırmaktır. Materyal ve Metod: Bu çalışmaya
more » ... Bu çalışmaya kliniğimizde Ocak 2016 ile Haziran 2018 tarihleri arasında düşük ejeksiyonfraksiyonlu kalp yetersizliği nedeniyle yatmış olan 115 hasta ve yaş-cinsiyet eşleştirmesi yapılan 55 kontrol hastası alındı. DEFKY'li hastalar İKMP olanlar (n=69) ve DKMP olan hastalar (n=46) olarak iki gruba ayrıldı. Bulgular: İKMP ve DKMP grupları arasında; cinsiyet, vücut kitle indeksi, kullanılan ilaçlar ve aritmi görülme sıklığı açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ancak, İKMP grubunda yaş, hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı (KAH) varlığı, ailede KAH öyküsü ve sigara içiciliği sıklığı anlamlı olarak daha fazla idi. Her iki grup, laboratuvar özellikleri açısından karşılaştırıldıklarında; İKMP grubunda ürik asit değerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (6.9 ± 1.9'a karşın 6.3 ± 1.2, p=0.029). Sonuç: Çalışmamızda, İKMP'li kalp yetersizliği hastalarında serum ürik asit düzeyinin DKMP'li kalp yetersizliği hastalarına göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. Abstract Background: Uric acid is the final product of purine metabolism in humans, and its relationship with cardiovascular diseases has been investigated in many studies. However, there are limited studies evaluating serum uric acid levels in patients with ischemic and dilated cardiomyopathy. The aim of this study is to compare serum uric acid levels in patients with ischemic (ICMP) and dilated cardiomyopathy (DCMP). Materials and Methods: A total of 115 patients with low ejection fraction heart failure who were admitted to our clinic between January 2016 and June 2018 and 55 age-sex matched control were included in this study. Patients with low ejection fraction heart failure were divided into two groups as follows: ICMP (n = 69) and DCMP (n = 46). Results: There was no statistically significant difference between ICMP and DCMP groups in terms of gender, body mass index, used drugs and frequency of arrhythmias. However, age, the frequency of hypertension, hyperlipidemia, coronary artery disease (CAD), history of familial CAD and smoking were significantly higher in ICMP group. When both groups were compared in terms of laboratory characteristics, it was found observed that uric acid value was significantly higher in ICMP group (6.9 ± 1.9 vs. 6.3 ± 1.2, p=0.029). Conclusion: In our study, it was found that serum uric acid level was significantly higher in heart failure patients with ICMP compared to patients with DCMP.
doi:10.35440/hutfd.642972 fatcat:p7b6juumlfekzmqsbedxrzctdi