The Role of Classroom Environment in Students' Goal Orientations
Uloga razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika

Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac
2014 Društvena Istraživanja  
Morana KOLUDROVIĆ, Ina REIĆ ERCEGOVAC Filozofski fakultet, Split UDK: 373.3.062 Izvorni znanstveni rad Primljeno: 11. 7. 2013. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu razredno-nastavnog ozračja, operacionaliziranog kroz varijable zadovoljstvo školom, povjerenje u nastavnike, interakcija učenik -nastavnik te osamljenost u školi, u objašnjenju individualnih razlika u ciljnim orijentacijama učenika. Osim navedenog, istraživanjem se htjelo provjeriti i postoje li razlike u procjeni ozračja te
more » ... rocjeni ozračja te ciljnih orijentacija između učenika i učenica šestih i osmih razreda osnovne škole. U istraživanju je sudjelovalo 417 učenika i učenica, a primijenjeni su upitnici i skale samoprocjene za ispitivanje razredno-nastavnog ozračja te Inventar školske motivacije. Rezultati su potvrdili neke poznate spolne razlike u ciljnim orijentacijama, pri čemu su učenice više usmjerene na znanje i socijalne odnose, a učenici na izvedbu te ekstrinzične ciljeve. Mlađi su učenici u odnosu na starije iskazali veću usmjerenost na znanje i socijalne odnose, dok u ostalim ciljnim orijentacijama nisu utvrđene dobne razlike. Procjene razredno-nastavnog ozračja pokazale su da su učenice zadovoljnije školom te većim procjenjuju povjerenje u nastavnike od učenika. Svi aspekti razredno-nastavnog ozračja značajno su pozitivno povezani s usmjerenošću na znanje i socijalne odnose, a regresijske analize upućuju na različitu ulogu pojedinih aspekata nastavnog ozračja za različite ciljne orijentacije. Ključne riječi: razredno-nastavno ozračje, konstruktivistička paradigma, kurikulski pristup, nastava usmjerena na učenika, ciljne orijentacije Morana Koludrović, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Put iza nove bolnice 10c, 21 000 Split, Hrvatska.
doi:10.5559/di.23.2.04 fatcat:xzitb72lunhnhcrp576e5djymy