FEATURES OF APPLICATION OF THE CONSULTATIVE FORM OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE COURSE OF INVESTIGATION OF CRIMINAL BANKRUPTCY

A. D. MARUSHEV
2020 "Innovate Pedagogy"  
Кримінально-процесуальне право та криміналістика МАРУШЕВ А. Д., кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) УДК 343.985 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ФОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА У статті висвітлюються основні консультаційні форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальним банкрутством. Основну увагу зосереджено на
more » ... реджено на характеристиці консультаційних форм, а саме -усної та письмової форм, що застосовуються в процесі розслідування злочинів. Під час проведеного аналізу визначено, що організація використання спеціальних знань є комплексом управлінських, методичних, тактичних і кримінальнопроцесуальних засобів, прийомів і методів, спрямованих на розв'язання завдань кримінального судочинства в процесі розслідування кримінального банкрутства. Аналіз слідчої та судової практики дає змогу визначити, що консультативна діяльність спеціаліста в процесі розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальним банкрутством, використовується як в усній, так і в письмовій формах. Усна консультація спеціаліста надається передусім у процесі проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. До переліку цих слідчих (розшукових) дій автор відносить такі: огляд приміщень (огляд складських приміщень, огляд кімнат розташування бухгалтерського апарату, огляд кабінетів керівництва підприємства, огляд архівних кімнат підприємства тощо); огляд документів; обшук; залучення експерта для проведення досліджень. Крім того, використання слідчим консультативної діяльності спеціаліста здійснюється в процесі застосування заходів забезпечення кримінального провадження з кримінального банкрутства, а саме: тимчасового вилучення майна; тимчасового доступу до речей і документів; арешту майна. Зазначається, що консультативна діяльність спеціаліста складається не тільки з усного роз'яснення, але й з отримання письмових довідкових даних, складання письмових висновків спеціаліста, які є джерелом орієнтуючої інформації для слідчого (оперативного працівника) в пошуку знаряддя злочину, злочинця, в процесі розслідування кримінального банкрутства. У підсумку встановлено, що використання таких форм консультаційної діяльності спеціаліста забезпечить об'єктивність, повноту та всебічність досудового розслідування та сприятиме оперативному й ефективному розкриттю злочинів. Ключові слова: досудове слідство, консультативна діяльність, кримінальне судочинство, кримінальне банкрутство, слідчі (розшукові) дії, спеціальні знання, спеціаліст, форми. Marushev A. D. Features of application of the consultative form of special knowledge in the course of investigation of criminal bankruptcy The article highlights the main consultative forms of using special knowledge in the investigation of crimes related to criminal bankruptcy. The main focus is on the characteristics of consultation forms, namely oral and written forms used
doi:10.32842/2078-3736/2020.5.29 fatcat:zax32on2dvfvxeivbh43jb2fiu