Öğrenci Hemşirelerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Nülüfer ERBİL, Mehtap GÜMÜŞAY, Eda SALMAN
2020 Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi  
ÖZ Amaç: Bu çalışma, öğrenci hemşirelerin internet bağımlılık düzeylerini ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemine, hemşirelik bölümü 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören, çalışmaya katılmayı kabul eden 242 üniversite öğrencisi alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel
more » ... istatistiksel yöntemler, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon analiz testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 21.19±1.57, %74'ünün kız öğrenci ve %36'sının 3. sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin internet kullanmaya başlama yaş ortalamasının 12.62±2.30 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin 8.09±2.65 yıldır kendilerine ait cep telefonları bulunduğu, %96.7'sinin akıllı telefon kullandığı, %74.4'ü en iyi teknolojik aletin akıllı telefon olduğunu belirttiği, %49.6'sının günde 2-4 saat internete bağlandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %93'ünün internete telefonla bağlandığı ve %71.5'inin en çok "sosyal medya kullanımı" için internete bağlandığı saptanmıştır. Öğrencilerin İBÖ toplam puan ortalamasının 34.16±11.57 olduğu belirlenmiştir. İBÖ kesme puanına göre, öğrencilerin %81.8'inde "düşük düzeyde", %16.9'unda "orta düzeyde" ve %1.2'sinde "yüksek düzeyde" internet bağımlılığı olduğu bulunmuştur. Akıllı telefon kullanma süresi arttıkça internet bağımlık düzeyi ve sosyal ilişkilerde bozulma düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin interneti daha çok sosyal medya için kullandığı ve beşte dördünün internet bağımlılık düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte akıllı telefon kullanma süresi arttıkça, internet bağımlılığı ve sosyal ilişkilerde bozulmanın arttığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, öğrenci hemşire, etkili faktör ABSTRACT Objective: This study was conducted to determine the level of internet addiction of nursing students and affecting factors. Methods: This descriptive study included 242 university students who studied the 2nd, 3rd and 4th grades of the nursing department and agreed to participate in the study. The Personal Information Form prepared by the researchers and Internet Addiction Scale (IAS) were used to collect the data. Descriptive statistical methods, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test and Spearman Correlation test were used to evaluation of the data. Results: It is determined that the average age of the students was 21.19±1.57, 74% were girls and 36% were 3rd grade students. The average age of students to start using the internet was 12.62±2.30. The students have their own mobile phones for an average of 8.09±2.65 years, 96.7% stated that they use smartphones, 74.4% stated that the best technological devices are smartphones, 49.6% stated that they connect to the internet 2-4 hours a day. 93% of the students were connected to the internet by phone and 71.5% of them were connected for the most "social media use". IAS total score of the students was 34.16±11.57. 81.8% of students had a "low level" of internet addiction, 16.9% had a "medium level" and 1.2% had a high level internet addiction. It was determined that the level of internet addiction and the deterioration in social relations increased as the smartphone usage time increased. Conclusion: It was observed that nursing students used the internet mostly for social media and four of the five students had low internet addiction levels. However, it has been found that as the time to use the smartphone increases, loss of control, desire to stay online, negativity in social relations and consequently internet addiction increase.
doi:10.38108/ouhcd.714737 fatcat:xdrt3c326vbazj35v4wa7zd7da