Sąsiedztwo zobowiązuje. Pomoc humanitarna społeczeństwa zachodnioniemieckiego dla społeczeństwa polskiego na początku lat osiemdziesiątych [chapter]

Małgorzata Świder
2012 Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą. T. 1  
Często w wypowiedziach polityków niemieckich na forum parlamentu w okresie stanu wojennego pojawiał się w kontekście pomocy dla Polski termin "pomoc sąsiedzka" (Nachbarschaftshilfe)� Poseł Horst Ehmke, wiceprzewodniczący Frakcji SPD w Bundestagu, uznał ten termin za uzasadniony, mimo iż terytorialnie RFN nie graniczyła wówczas z Polską� Mówiąc o słuszności tego określenia podkreślił, iż w związku z tragedią Polski, bardziej niż kiedykolwiek przedtem w historii wzajemnych stosunków ujawniło się
more » ... unków ujawniło się duchowe sąsiedztwo Polaków i Niemców 1 � Natomiast Karsten D� Voigt, przewodniczący grupy roboczej I (Polityka zagraniczna) SPD w Bundestagu, w dyskusji na forum Bundestagu latem 1982 r� w związku ze zwolnieniem Lecha Wałęsy z internowania, mówił między innymi o pomocy społeczeństwa zachodnioniemieckiego dla obywateli polskich, podkreślając, że był to wymierny wkład w politykę pojednania i dobrego sąsiedztwa 2 � "Kto chce się pojednać, ten musi chcieć pomóc�" / "Wer sichversöhnenwill, musshelfenwollen" Były to tylko dwa przykłady oficjalnych wystąpień, które służyły mobilizacji społeczeństwa zachodnioniemieckiego na rzecz pomocy dla potrzebującego społeczeństwa polskiego, wskazujące na polsko-niemieckie relacje sąsiedzkie� Niniejszy tekst omawia akcje pomocy dla Polski w latach 1980-1983� Główny nacisk położony jest jednak na okres związany ze stanem wojennym� Pomoc humanitarna dla Polski była organizowana zarówno przez partie polityczne, związki zawodowe, organizacje humanitarne, jak również miały miejsce akcje spontanicznie, organizowane przez środowiska i organizacje społeczne, a także 1 DB PlPr, 14 I 1982, nr 9 (76), s� 4422� 2 Informationen der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, 16 VI 1982, Betr�: Freilassung des Gewerkschaftsführers Lech Walesa und anderer politischer Häftlinge� http://dx.doi.org/10.18778/7525-791-5.18 5 Wspomnianym emisariuszem był Charls Kassmann -skandynawski związkowiec i dziennikarz, który spotkał się 16 września z działaczami gdańskiej "Solidarności"� 6 "Begrüßt würde -[...] wenn es zu einem diskreten, jedoch ständigen Kontakt zu westlichen Organisationen käme, [...]� AdsD, DGB-Archiv, 5/DGAJ000288, s� 5, Stichworte zu den Ereignissen in Polen, E� Kristoffersen, Düsseldorf, 2 IX 1980� 7 AdsD, DGB-Archiv, Internationale Abteilung (Int� Abt�) 5/DGAJ000288, Bericht an den IBFG über die Besuche in Warschau und Danzig, s� 2-3� 8 AdsD, DGB-Archiv, IG Matall 5/IGMA 071591, Robert Steiert, Frankfurt, 25 XI 1980, Aktennotiz, Kollegen Eugen Loderer, Albert Schunk, Betr�: Polen� 9 Ministerium für Staatssicherheit -Hautabteilung (MfS HA) VI, 15331, Vorschlag zur Verarbeitung von Meldungen zu Lebensmitteltransporten u�a� Hilfssendungen in die VR Polen, Berlin, 17 II 1982�
doi:10.18778/7525-791-5.18 fatcat:lptn5cqwujfwfchuqepjxwsjbe