STATE REGULATION OF NORMAL DISSOLUTION OF FIRE-RELATED SUBSIDIES IN UKRAINE

O. Boris
2019 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
У статті зазначено, що в Україні нормативно врегульовані і використовуються "старий" і "новий" підходи щодо визначення місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів які засновані на реалізації механізмів просторового і часового критеріїв. Установлено, що відповідно до усереднених статистичних даних за 2015-2018 роки в Україні щорічно виникає 78974 пожежі з яких 92,7 % ліквідуються пожежно-рятувальними підрозділами. З'ясовано, що значну роль у забезпеченні функції реагування цивільного
more » ... України відіграє оперативність дій пожежно-рятувальних підрозділів. Доведено, що основу функціональної підсистеми реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Єдиної державної системи цивільного захисту складають пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Наголошено, що нормативне врегулювання місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів є вагомим інструментом державного регулювання у сфері цивільного захисту України, який пов'язаний із запровадження нормативно-правових змін однієї із його складових -реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, що направлений на вирішення нагальних проблем забезпечення безпеки громадян на місцевому, регіональному та державному рівнях. Розглянуто особливості існуючих підходів щодо дислокації пожежно-рятувальних частин та визначення меж району виїзду пожежно-рятувальних підрозділів в Україні. The article states that "old" and "new " approaches to determining the places of dislocation of fire and rescue units based on the implementation of mechanisms of spatial and temporal criteria are regulated and used in Ukraine. It is established that according to the averaged statistical data for 2015-2018, 78974 fires occur each year in Ukraine, of which 92.7% are eliminated by fire and rescue units. It is revealed that the operational effectiveness of fire and rescue units plays a significant role in ensuring the function of responding to civil protection of Ukraine. It is proved that the emergency response rescue subsystem, emergency rescue and other urgent works of the Uniform State Civil Protection System are made up of fire and rescue units of the State Emergency Situations Service of Ukraine (SNSS). It was emphasized that the normative regulation of the places of deployment of fire
doi:10.32702/2306-6814.2019.5.116 fatcat:hbzetcjf6ncxvdinsxtxxstmym