2007-2012 YILLARI ARASINDA BİLİMSEL TARTIŞMA ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ AÇIK ERİŞİM ARAŞTIRMALARIN BİR İNCELEMESİ

Hilal KÜÇÜK, Hediye Şule AYCAN
2014 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bilimsel tartışma konusundaki genel eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bunun için 2007 ve 2012 yılları arasında eğitim alanında bilimsel tartışmaya ilişkin gerçekleştirilmiş açık erişim çalışmalar, çalışma grubu düzeyi, yöntem türü, veri toplama araçları, veri analizi ve araştırma konusu açısından incelenmiştir. Araştırmada belirli dokümanların sistematik bir yöntem ile incelenmesi hedeflendiğinden, araştırma yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır.
more » ... kullanılmıştır. Kapsama alınan çalışmalar YOK Ulusal Tez Merkezi'nde erişime açık lisansüstü tezler ve ULAKBİM veri tabanından elde edilen açık erişim makalelerdir. Belirlenen çalışmaların incelemeleri içerik sayımına dayalı olduğundan, positivist paradigmayı temel alan nicel yaklaşımlı bir analiz tekniği kullanılmıştır. Buna gore belirlenen her bir kategoriye ait bulgular yüzde-frekans matrisleriyle sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde, daha çok 2009, 2010 ve 2011 yılları arasında dağılım gösteren çalışmaların yöntem, veri toplama araçları ve veri analizi türleri açısından ağırlıklı olarak nicel bağlamda gerçekleştirilmiş olduğu görülmüştür. Tüm kategorilerin dağılım matrisleri değerlendirildiğinde, bu alanın Türkiye'deki popülaritesinin, bilimsel tartışma kavramı ve uygulamaları tam anlamıyla anlaşılamadan, erkenden yitmiş olduğu söylenebilir. Abstract The purpose of the study is revealing the general tendecies related to the field of argumentation in Turkey. Hence, open access argumentation researches which have been realized between the years of 2007 and 2012 were examined with respect to the study group, the method, the data gathering tools, the data analysis and the field of study. Since certain documents were aimed to examine with a systematic method, document analysis was used as the research method. The researches in the content of this study are the open access dissertations in YOK National Dissertation Center and open access articles derived from ULAKBIM database. Because the examinations of the considered studies are based on the count of content, a quantitative analysis tecnique which is based on positivist paradigm were used. Therefore, the percentage-frequency matrices were presented for findings of each identified category. Examining the findings, it is seen that the studies which show a distribution mostly in the years of 2009, 2010 and 2011 are mainly carried out in quantitative context with respect to the method, the data gathering tools and the data analysis. It might be said that this field has lost its popularity very early without completely understanding the argumentation concept and its applications, when the distribution matrices of all of the categories are evaluated.
doi:10.21666/mskuefd.05345 fatcat:gjbfv6pnvnhcplpl7karx7bwiu