Mikhail Valentinovich Kovalchuk (on his 70th birthday)
Михаил Валентинович Ковальчук (к 70-летию со дня рождения)

Evgenii P. Velikhov, V.I. Ilgisonis, M.A. Kambolov, Vladimir M. Kanevskii, Nikolai M. Kropachev, N.N. Kudryavtsev, Viktor A. Matveev, O.S. Naraikin, Vladislav Ya. Panchenko, V.A. Sadovnichii, M.N. Strikhanov, L.A. Feigin
2016 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.2016.08.037883 fatcat:a6tyxwptmvfs3axi3ceosbyf3m