Recenzja książki Jerzego Supernata "Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski", Wrocław 2020

Marek Szydło
2022 Prawo  
Książka autorstwa prof. Jerzego Supernata Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski jest znakomitą pracą leksykalną o wielowymiarowym znaczeniu dla rozwoju nauki, dydaktyki, a także praktycznego stosowania polskiego, europejskiego (unijnego) oraz globalnego prawa administracyjnego. W płaszczyźnie czysto formalnej książka ta stanowi typowy słownik dwujęzyczny o charakterze tematycznym, zawierający zbiór (zasób) wyrazów z dziedziny administracji i prawa administracyjnego
more » ... odzących z języka polskiego (jako języka w tym przypadku wejściowego) wraz z odpowiadającymi im wyrażeniami leksykalnymi pochodzącymi z języka angielskiego (jako języka w tym przypadku wyjściowego). Struktura tego słownika jest oparta na hasłach ułożonych w porządku alfabetycznym 1 . Recenzowana książka to zatem słownik specjalistyczny, przedmiotowy, terminologiczny, techniczny, zawierający technolekt z dziedziny administracji i prawa administracyjnego 2 . W tym sensie obejmuje im-1 Zob. Słownik, [hasło w:] Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, wersja elektroniczna dostępna na stronie: https://sjp.pwn.pl/szukaj/słownik.html (dostęp: 28.01.2022); zob. też objaśnienie hasła "słownik" w Wikipedii, dostępne na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik (dostęp: 28.01.2022). 2 Por. W. Szemińska, Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza, Warszawa 2013, s. 9 n. (maszynopis rozprawy doktorskiej na https://depotuw.ceon.pl/bitstream/ handle/item/469/Weronika%20Szemi%C5%84ska%20Sposoby%20reprezentacji%20wiedzy%20 specjalistycznej%20w%20s%C5%82owniku%20dla%20t%C5%82umacza.pdf?sequence=1, dostęp:
doi:10.19195/0524-4544.333.33 fatcat:ux4ybq52lbaidlgydu4yyftmt4