VJERDE JA-t\RGANG. Swar~ ll»ikt~hmr Ia~dr~Rg

A~li, S~@tffike$, K Ga Toon, Wleg Aan, I Stiryd, Leien ~\ommlunisme
unpublished
Die vergadering wat die Kommandant-generaal verledc W oensdagaand in die H ofmeyrsaal, Kaapstad, gehou het, was die grootste in die afgclope drie jaar. T ientallc mense kon nie sitplek kry nie, en moes tevrede wees met staanplek in die gange. Daar is ' n duidclike toename in die geesdrif nie net by O.BAede nie, maar ook by mcnse wat kort gelede nog afsydig gestaan het. Die Kommandant-generaal het gesc dat daar baic dinge is waaroor ons spyt kan wees, maar beslis niks waaroor die O.B. skaam hocf
more » ... die O.B. skaam hocf tc wees nie. M et vernoysing na die oproep om hulpverlening aan Duitse noocllydendes wat uitgegaan het v~m genie. mev Du Toit, het die K.G. gesc dat hy dit verwelkom. Klere en goederc kan ingesamel word, maar sovcr dit geld betrcf, is ons eerste plig teenoor ons eie Jllcnse wat dieselfde lot ondergaan bet. Deur hierdie daad toon die O.B. ook weer dat as hy eenmaal 'n kameraad aanvaar het, rnarsjeer by met ho m enduit. Die K.G. het ook nan die lig gebring dat die O.B.-Noodhulpfonds in die afgelope jare elke rnaand £50 uit'betaal het aan die afhanklikes van 1 Duifse ge· intemeerdes in die Unie.
fatcat:6xwdh6hiqfdf5idaynmxl6ii2y