Are Screening Tests Being Used Correctly?

Basri Furkan Dağcıoğlu, Yusuf Üstü
2019 Ankara Medical Journal  
Sayın Editör, Amerikan Aile Hekimleri Akademisi (AAPF) gereksiz tıbbi testlerden ve tedavilerden kaçınmak için uzlaşı platformu geliştirmekte ve "Akıllı seçimler" başlığı altında yayınlamaktadır. 1,2 Bu önerilerden aile hekimliğinde sıklıkla yapılan uygunsuz yaklaşımları ele alan kısımlarına göz attığımızda aşağıdaki başlıklar öne çıkmaktadır: • Akut hafif-orta şiddette sinüzitte, belirtiler 10 veya daha fazla gün sürmedikçe veya ilk klinik iyileşmeden sonra tekrar kötüleşme olmadıkça, rutin
more » ... olmadıkça, rutin olarak antibiyotik reçete edilmemelidir. • Gözlem imkanının olduğu, şiddetli olmayan semptomları olan 2-12 yaş arası çocuklarda otitis media için rutin olarak antibiyotik reçete edilmemelidir. • Alarm işaretleri yoksa ilk 6 hafta içinde bel ağrısı için görüntüleme işlemi istenmemelidir. • İnsülin kullanmayan Tip 2 DM'li hastalarda rutin olarak evde günlük glukoz ölçümü yapılması önerilmemelidir. • Semptomsuz düşük riskli kişilerde yıllık elektrokardiyogram (EKG) veya başka herhangi bir kardiyak tarama istenmemelidir. • Asemptomatik erişkin hastalarda karotis arter stenozu taraması yapılmamalıdır. • PSA testi veya parmakla rektal muayene yöntemiyle rutin olarak prostat kanseri taraması yapılmamalıdır. • 30 yaş altı kadınlarda servikal kanser için tarama yapılmamalıdır. • Serviks kanseri için tarama sırasında pelvik muayene yapılmamalıdır. • 65 yaş altı kadınlarda ve 70 yaş altı erkeklerde (risk faktörü yok ise) osteoporoz taraması için DEXA istenmemelidir. İlk 2 öneri akılcı ilaç kullanımı ile ilgilidir. 3. öneri gereksiz tetkik isteme, 4. öneri ise sık yapılan glikoz takiplerinin faydasızlığına vurgu yapmaktadır. Geriye kalan önerilerin ise gereksiz taramalar ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ne yazık ki mevcut önerilere diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de uyulmadığı gözlenmektedir.
doi:10.17098/amj.624540 fatcat:flh37cyw5fhwzncozchhamzpbi