SINAV KAYGISI: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEN BİR GÖRÜNÜM

Duygu PİJİ KÜÇÜK- Mehmet DURAK
2020 the Journal of Academic Social Sciences  
SINAV KAYGISI: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEN BİR GÖRÜNÜM Öz Bu çalışma, müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeylerine ve sınav kaygısının piyano eğitimi sürecindeki rolüne odaklanmaktadır. Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeylerinin belirlenmesi ve sınav kaygısı düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, mezun olunan lise türü, günlük piyano çalışma süresi, piyano eğitimine başlama yaşı ve piyano akademik başarı notu değişkenleri açısından
more » ... nın ortaya koyulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye'deki yedi üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 718 müzik öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve Sınav Kaygısı Envanteri ile elde edilmiş, veriler ilişkisiz grup t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygılarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kadınların sınav kaygıları, erkeklerin sınav kaygılarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeyleri; öğrenim gördükleri sınıf, mezun oldukları lise türü ve piyano eğitimine başlama yaşına göre anlamlı bir fark yaratmamış, günlük piyano çalışma süresine
doi:10.29228/asos.45695 fatcat:fgjoa76xtrdnhnx7u3yfi463yi