Prace poglądowe Czy drogi żółciowe mają własny system obronny? Do the biliary tracts have their own defensive system?

Konstanty Ślusarczyk, Robert Jarosz, Wacław Kuczmik
2002 Chirurgia Polska   unpublished
Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję wspólnego układu odpornościowego błon śluzowych (MALT), wy-stępującego w formie rozsianej (d-MALT) oraz w postaci skupisk zorganizowanej tkanki chłonnej (o-MALT). Wysunięto hipotezę o istnieniu analogicznego systemu obronnego w ścianie dróg żółciowych. Na pod-stawie uzyskanych wstępnych wyników badań autorzy wnioskują o istnieniu w drogach żółciowych ukła-du MALT w postaci rozsianej (d-MALT). Występowanie poszczególnych postaci MALT ma związek z
more » ... po-wymi drogami inwazji patogenów. Słowa kluczowe: błona śluzowa, drogi żółciowe, wspólny układ odpornościowy błon śluzowych (MALT) Abstract The concept of common immune system of mucous membranes (MALT) was presented, MALT exists in diffuse form (d-MALT) and as aggregations of organized lymphatic tissue (o-MALT). The hypothesis of the existence of an analogous defensive system in biliary tracts walls was presented. On their own preliminary results the authors conclude on the presence of d-MALT in biliary tracts walls This may be explained by the influence of the route of pathogen invasion.
fatcat:vcqlyqlwbjgc7hmsjaftfvng2m