ENDOSÜLFAN ‹LE KASTEN ZEH‹RLEME: ‹K‹ OLGU Deliberate poisoning with endosulfant: Two cases

Ekin Aktafi, Aytaç Koçak, Ender Fienol, Süheyla Ertürk, Hüseyin Karal‹, Tülge Yunus
2005 Cilt   unpublished
;10(2):66-69. Endosülfan tar›m alanlar›nda yayg›n olarak kullan›lan orga-nik klorlu bir insektisittir. ‹nsektisidler aras›nda en toksik olanlar›ndand›r. Endosülfana toksik düzeyde akut olarak ma-ruz kal›nd›¤› zaman meydana gelen bafll›ca etkiler; gastrointes-tinal irritasyon, santral sinir sistemi instabilitesi, respiratuar depresyon ve kardiyovasküler sistem kollaps›d›r. Yap›lan çal›fl-malarda endosülfan›n primer etkilerinin santral sinir sistemi üzerine oldu¤u, özellikle konvülzyona bütün
more » ... nvülzyona bütün akut zehirlenme vakalar›nda rastland›¤› görülmüfltür. Çal›flmam›zda endosülfan›n içilen kutu sütlerin içinde tespit edilmesi orijini kaza ya da intihar olas›l›¤›ndan uzaklaflt›rmakta-d›r. Ölümün gerçekleflti¤i olgularda zehirlenmenin kaza veya intihar olas›l›klar›n›n yan› s›ra olgular›m›zda görüldü¤ü gibi ci-nai orijinli olabilece¤i de ak›ldan ç›kart›lmamas› gereken bir noktad›r. Çal›flmam›zda iki olgu orijin aç›s›ndan literatürdeki benzer olgulardan farkl› bulunmas› nedeniyle sunulmufltur. Anahtar kelimeler: ‹nsektisid, endosülfan, kas›tl› zehirleme. SUMMARY Endosulfan is an insecticide containing chlorine and is used especially in agricultural areas. It is one of the most toxic insecticides. When one is acutely subjected to endosulfan at a toxic level, the primary effects are gastrointestinal irritation, instability of central nervous system, respiratory depression and cardiovascular system collapse. The primary effects of endosul-fan were shown to be on central nervous system according to the studies and especially in all acute poisoning cases convulsion was encountered In this study, detection of endosulfan in milk boxes eliminates the possibility of its origin to be either accidental or suicide. It should be kept in mind that, the origin of fatal poisoning could be homicidal suchas in this case as but not only accidental or suicidal. These cases were presented because the manner of death were of the kind rarely encountered in the literature.
fatcat:bxqhrsvyfrdiziyhxddyavvm7y