Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově

Petra Potměšilová, Miloň Potměšil
2014 Sociální Pedagogika  
Abstrakt: Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stále více integrováni do běžného výchovně-vzdělávacího procesu. V praxi tak může nastat situace, kdy na dítě a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami výchovně působí i pedagogický pracovník, který nemá speciálněpedagogické vzdělání. Cílem příspěvku je nejen stručně charakterizovat podmínky integrovaného vzdělávání a integrované výchovy, ale na základě vyslovených obav ze strany pedagogických pracovníků 2 navrhnout možnosti
more » ... vrhnout možnosti jejich podpory. Obavy pedagogických pracovníků v integrovaném vzdělávání byly analyzovány kvalitativní metodou trsů. 3 Výsledky analýzy jsou pak dány do kontextu situace sociálního pedagoga. Navržená podpůrná opatření jsou rozdělena na formu možné přípravy a na formu možné následné podpory v praxi a vycházejí z praktických zkušeností z přípravy studentů sociální pedagogiky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Klíčová slova: pedagog, sociální pedagog, integrace, výchovně-vzdělávací proces, dítě a žák se speciálními vzdělávacími potřebami
doi:10.7441/soced.2014.02.02.06 fatcat:tj5fe5vujvdvhpxcwd4s3zobzq