F AGFELLEVURDERT ARTIKKEL Innvandrerkvinners rett til rettighetsinformasjon-hva gjøres, og hva krever FNs kvinnekonvensjon? 1

Av Nordenstrøm
2010 unpublished
Artikkelen drøfter innvandrerkvinners rett til rettighetsinformasjon. 3 Med utgangspunkt i FNs konvensjon om å fjerne alle former for diskriminering mot kvinner (KDK) 4 , redegjør artikkelen for retten til rettighetsinformasjon. KDKs bestemmelser tolkes i lys av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) 5 og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 6. Formålet er å gi et bilde av hvordan ulike menneskerettighetsorganer ser på retten til
more » ... il rettighetsinformasjon. Rettighetsinformasjon og rettshjelp er sentrale elementer i FNs politikk for fattigdomsbekjempelse i alle deler av ver-den. Norge har vaert pådriver i FNs arbeid med «Legal Empowerment 7 of the Poor» 8 , som setter fokus på sammenhengen mellom kunnskap om rettigheter og makt over egen livssituasjon. Artikkelen viser påtagelig avstand mellom interna
fatcat:f3xpat5kyvecbathri3mfz453i