HAYVAN ÇİFTLİĞİ ROMANINDAKİ AST ÜST İLİŞKİLERİNİN EFENDİ-KÖLE DİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Kerem Bozkurt, Ahmet Günay, Rukiye Çelik
2018 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Ö z Örgütler hiyerarşi açısından değerlendirildiğinde çalışanların hem ast hem de üst olabildikleri durumlar gözlenebilmektedir. Örgütlerde ast-üst ilişkisinin devamlı olarak yaşanır ve bu ilişki örgütün temelini oluşturur. Bu çalışmada George Orwell'ın Hayvan Çiftliği Roman'ındaki ast-üst ilişkileri, söz konusu diyalektik bağlamında ele alınmıştır. İnsanların baskısı altında bir çiftlikte yaşayan hayvanların ayaklanarak çiftlik yönetimini ele geçirdiği ve baskın grup olan domuzların bu
more » ... muzların bu süreçten sonra hayvanlara insanlardan da zalim davranışını anlatan Hayvan Çiftliği romanı; özgürlük ve eşitlik adına verilen mücadelenin akabinde kazanılan zaferin hemen ardından ortaya çıkan despot liderlerin ikilemini anlatmaktadır. Bilinçten yoksun kitlelerin (kölelerin) özbilincini kurduktan sonra efendi rolüne bürünmeleri ile dolayımlanan ast-üst ilişkisi, özgürlük ve hegomoni çatışması olarak özetlenebilir. Bu çalışmanın amacı; Hayvan Çiftliği romanındaki ast-üst ilişkilerinin Efendi-Köle Diyalektiği çerçevesinde incelenmesidir. Çalışma nitel bir araştırma olarak kurgulanmıştır. Bu kapsamda söz konusu romandaki metinler retorik analizi ile incelenmiştir. Retorik analizi bağlamdan ayrı düşünülemeyeceğinden dolayı bu ilişkileri yansıtan metinlerde, Efendi-Köle ikilemine dair dayanaklar araştırılmıştır. Bu aşamada Hayvan Çiftliği romanı satır-satır analiz (line by lineanalysis) yaklaşımı ile okunmuştur. A b s t r a c t When organizations are evaluated in terms of hierarchy, it can be observed that employees may be both subordinate and superior. From this perspective; it turns out that in the organizations, the subordinate relation is always experienced and this relation is the basis of the organization. In this work, the subordinate associations of George Orwell's Animal Farm Novelare discussed in the context of the dialectical. Animal Farm novel, in which animals living on a farmunder the pressure of the people take over the management of the farmand describe the brutal behavior of the predominant group of pigs, the dilemma of the despoticleaders that emerged shortly after the victory that followed the struggle in the name of freedom and equality. Without the consciousness The slave-superiorrelationship mediated by the role of mastersafter the masses (slaves) establish self-sacrifice can be summarized as a conflict of freedom and hegemony. The purpose of this study is; Animal Farm is a study of the subordinate relations of the novel in the context of the Master-SlaveDialectic. The study was designed as a qualitative research. In this context, the texts in the book are examined by rhetoricanalysis. Since the analysis of rhetoric can not be considered separately from the context, the foundations of the master-slave dilemma have been explored in texts that reflect these relations. At this stage, the Animal Farm novel was read by line-by-line analysis.
doi:10.18092/ulikidince.432156 fatcat:7avim5426rcjbecrbl4tdvuoha