Yerel Gastronomi Ürünlerine Ait Hikâyelerin Destinasyon Pazarlamasında Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme

Nazlı KARDEŞ ÇOLAKOĞLU, Mehmet SARIIŞIK
2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Hikâyeler, olayların nesilden nesile aktarımını sağlayan bir iletişim aracı olarak, kültürel turizmin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamakta ve destinasyonlara farklı bir çekicilik unsuru katarak benzersiz bir rekabet avantajı kazandırmaktadır. Başlı başına destinasyon çekicilik unsuru olduğu bilinen yerel yiyeceklerin ana tema olarak kullanıldığı hikâye anlatımı uygulamaları bilinirlik sağlama, tüketicide merak uyandırma ve yerel yiyeceklerin tek başına elde edebileceği çekicilik
more » ... arısından fazlasını elde edebilme noktasında önemli rol oynamaktadır. Hikâye ve yerel yiyecek gibi iki çekici unsurun bir arada kullanımı merak uyandırmaktan daha da etkili olacaktır. Gastronomik ürünlerin pazarlanmasında hikayelerin kullanımının araştırıldığı bu çalışma bir alan yazın taramasıdır. Çalışmada turizmde destinasyon çekicilik unsuru olan yerel yiyeceklerin pazarlanmasında; hikâye anlatımı ve gastronomi biliminin, bir arada, nasıl kullanılabileceği ve nelerin göz önüne alınması gerektiği açıklanmaktadır. Hikâye anlatımının ne şekilde kullanılması durumunda ülke/bölgeye hangi faydaları sağlayabileceği, Türkiye' de hangi ürünlerin bu çalışmalar içinde yer bulabileceği, duygulara hitap etme ve hafızada yer tutma becerisi ile gastronomi biliminin birleştirilmesinin potansiyel turiste hitap etme gücünün ne boyutta olabileceği araştırılmaktadır. Çalışmanın sonunda gastronomik ürünlerin pazarlama çalışmalarında hikâyelerin kullanılmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır. Abstract Stories play an important role in the sustainability of cultural tourism, as a communication tool that enables the transmission of events from generation to generation, and gives destinations a unique competitive advantage by adding a distinctive element of attraction. Storytelling practices, in which local foods, which are known to be a destination attraction element, are used as the main theme, play an important role in raising awareness, arousing consumer curiosity and achieving more than the success of local foods alone. The combination of two attractive elements, such as story and local food, will be even more effective than arousing. This study investigating the use of stories in the marketing of gastronomic products is a literature review. In the study, in the marketing of local foods, which are a destination attraction factor in tourism; It explains how storytelling and gastronomy can be used together and what should be considered. In case of using what the storytelling way countries / regions which can provide benefits, in Turkey which products will find a place in this study, the combination of appealing to emotions and memory in place to keep skills with gastronomic sciences are being investigated may be what extent the power to appeal to potential tourists. At the end of the study, suggestions for the use of stories in the marketing of gastronomic products are presented.
doi:10.32709/akusosbil.845851 fatcat:mzb7gkqvivcejd42kvxs4gycj4