The potential approach to preparing the conception of university study course in the field of developing language literacy in preschools
Profilovanie koncepcie vysokoškolského kurzu v oblasti rozvíjania jazykovej gramotnosti v MŠ

Zuzana Petrová
2014 e-Pedagogium  
Abstrakt Príspevok objasňuje možný postup pri tvorbe koncepcie vysokoškolského kurzu zameraného na rozvíjania jazykovej gramotnosti detí v MŠ, ktorý zohľadňuje nielen priority a obsah definované v národnom kurikule, ale aj aktuálne témy riešené na pôde teórie gramotnosti, ktorých konceptuálny rámec využíva na konfrontovanie efektivity vzdelávacej praxe. Ako jeden z prostriedkov, ako nájsť kľúčové oblasti umožňujúci túto konfrontáciu je objasnený výskum presvedčení učiteliek MŠ o možných a
more » ... Š o možných a efektívnych podobách jazykového vzdelávania detí. Kľúčové slová: jazyková gramotnosť v MŠ, koncepcia vysokoškolského kurzu, vysokoškolská príprava učiteliek MŠ. 69 Profilovanie koncepcie vysokoškolského kurzu v oblasti rozvíjania jazykovej gramotnosti v MŠ Abstract Paper discusses the potential approach to defining the key priorities and content in preparing the conception of university study course centred on developing language literacy in preschool age with focus on the actual topics discussed in the field of theory of literacy, using its conceptual framework to reinterpret the effectiveness of everyday´s teaching practice in the current situation of preschools. As one of the means allowing to identify the key topics of pre-service teacher training in this field is introduced the research of preschool teachers beliefs aimed on identifying the core issues of their understanding of what are the most powerful strategies of language arts in preschool.
doi:10.5507/epd.2014.006 fatcat:4phsrwaijzf5zkqgzgk3bhetwe