Effects of different statins, ezetimibe/simvastatin combination on hsCRP levels in unstable angina pectoris and non-ST elevation myocardial infarction patients: a randomized trial

Esat Namal, Nur Sener, Turgay Ulas, Zafer Akcali, Erkan Oztekin, Fatih Borlu
2011 Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology  
Kararsız anjina pektoris ve ST-elevasyonsuz miyokart enfarktüslü hastalarda değişik statinlerin, ezetimib/simvastatin kombinasyonunun hsCRP düzeyleri üzerine etkileri: Randomize bir çalışma Effects of different statins, ezetimibe/simvastatin combination on hsCRP levels in unstable angina pectoris and non-ST elevation myocardial infarction patients: a randomized trial ÖZET Amaç: Çalışmamızın amacı, akut koroner sendromlarda erken dönemde başlanan yüksek doz iki farklı statin ve bir
more » ... b kombinasyonunun hsCRP üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Yöntemler: Bu prospektif, randomize, tek-kör çalışmaya kararsız anjina pektoris ve ST segment yükselmesi olmayan miyokart enfarktüslü, blok randomizasyon yöntemi ile 3 eşit gruba bölünmüş toplam 150 hasta alındı. Acil servise başvuran hastalara ilk 24 saatte 20 mg/gün atorvastatin veya 10 mg/gün rosuvastatin veya 10 mg/gün ezetimib/simvastatin kombinasyonu başlandı. Hastaların 2 ay süre ile izlenmesi planlandı. Değerlendirme yapılan 138 hastada, 0., 10. ve 60. günlerde biyokimyasal incelemeler ve nefelometrik yöntemle, hsCRP düzeyleri bakıldı. İncelenen parametrelerdeki azalmalar, tek yönlü MANOVA ve tekrarlayan ölçümlerde ANOVA testi ile değerlendirildi ve gruplar arasında fark olduğunda farklı grubu bulmak için post-hoc Tukey HSD testi uygulandı. Bulgular: Ezetimib/simvastatin grubunda hsCRP değerleri 10. günde atorvastatin ve rosuvastatin grubuna göre istatistiksel olarak daha çok azalmaktaydı (p<0.001). Ezetimib/simvastatin grubunda hsCRP değerleri 10. ve 60. günlerde atorvastatin ve rosuvastatin grubuna göre istatistiksel olarak daha çok azalmaktaydı (p<0.001). Ezetimib/simvastatin kolunda 38.4±15.0' den 2.4±1.3'e; atorvastatin kolunda 27.3±11.7'den 4.1±2.4'ye; rosuvastatin kolunda 22.0±6.9'dan 3.6±1.7 mg/L'ye gerilemiştir [F (1.1, 148.2)=746.9, p<0.01 ve ilaçlar arasındaki fark, F (2.2, 148.2)=32.1, p<0.01]. Her üç tedavi grubunda takip süresince ilaçlara bağlı yan etki görülmedi. Sonuç: Yapmış olduğumuz çalışmanın sonuçları, kararsız anjina ve ST segment yükselmesi olmayan miyokart enfarktüsü ile başvuran hastalara erken dönemde başlanan yüksek doz lipit düşürücü ajanlardan ezetimib/simvastatin 10 mg/gün kombinasyon tedavisinin, enflamasyon belirteçlerini düşürme açısından atorvastatin 20 mg/gün ve rosuvastatin 10 mg/gün tedavisine göre üstün olduğunu ortaya koymuştur. ABSTRACT Objective: The aim of our study was to evaluate the effects of two different statins and a statin/ezetimibe combination on high sensitive C-reactive protein (hsCRP) values, which were given at high doses in the early period of acute coronary syndromes. Methods: A total of 150 patients with non-ST elevation myocardial infarction and unstable angina pectoris were enrolled to our prospective, randomized, single-blind study. Patients were divided into three groups by block randomization method. One group received 20mg/day atorvastatin, one group received 10 mg/day rosuvastatin and the other group received 10 mg/day ezetimibe/simvastatin combination therapy, which was initiated within the first 24 hours of admission. Follow-up duration was 2 months . Biochemical investigations and hsCRP levels (by nephelometric method) were performed with 138 patients evaluated at baseline, 10 th and 60 th days of therapy. Decreases of hsCRP levels were analyzed with one-way MANOVA and repeated measures of ANOVA methods. Post-hoc Tukey HSD test was performed for finding the different group, when the difference was detected between the groups. Results: Tenth day hsCRP levels in ezetimibe/simvastatin group was significantly lower than the other groups (p<0.001). Further, after 60 days of follow-up a significant reduction was seen in hsCRP levels in ezetimib/simvastatin group (in ezetimibe/simvastatin group the mean hsCRP was reduced from 38.4±15.0 mg/L to 2.4±1.3 mg/L, in atorvastatin group the mean hsCRP was reduced from 27.3±11.7 mg/L to 4.1±2.4 mg/L and in rosuvastatin group the mean hsCRP was reduced from 22.0±6.9 mg/L to 3.6±1.7 mg/L (F (1.1, 148.2) = 746.9, p<0.01 and the difference between drugs; F (2.2, 148.2) = 32.1, p<0.01). No side effects related to drugs were seen during follow-up in all three treatment groups. Conclusion: This study showed that ezetimibe/simvastatin 10 mg/day combination treatment was superior to atorvastatin 20 mg/day and rosuvastatin 10 mg/day treatment in reducing the inflammatory markers when high dose statins was started in the early period of unstable angina and non ST elevation myocardial infarction. (Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11: 703-10)
doi:10.5152/akd.2011.192 pmid:22088858 fatcat:tdz3n5kpqjbshmeyv44tn6cgsi