Frontal Sinus Agenesis Using Computed Tomography

Seyed Amir Danesh-Sani, Reza Bavandi, Maryam Esmaili
2011 The Journal of craniofacial surgery (Print)  
Özet Amaç: Paranazal sinuslar, allerjik hastalıklardan ve enfeksiyonlardan oldukça fazla etkilenen bölgeler olup bu bölgelerin morfolojik yapısının anlaşılması cerrahi olarak büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızın amacı, bilgisayarlı tomografi (BT) kesitlerini kullanarak kadın ve erkek bireylerdeki sinus frontalis hacmini stereolojik olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma herhangi bir sinus frontalis hastalığı olmayan yaşları 20-60 arasında değişen 140 kişinin (70 erkek, 70
more » ... ) BT görüntüleri üzerinde yapıldı. Sinus frontalis hacimleri, koronal planda alınan kesitler üzerinde Cavalieri prensibi doğrultusunda planimetri metodu kullanılarak stereolojik olarak hesaplandı. Bulgular: Kadın ve erkek bireylerin verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, erkek bireylerin sinus frontalis hacimlerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Kadınların sinus frontalis hacimleri ortalama olarak 4,04±1,84 cm 3 , erkeklerinki ise 7,02±2,78 cm 3 olarak bulundu. Tartışma: BT, manyetik rezonans ve üç boyutlu görüntüleme tekniklerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte paranazal sinusların görüntülenmesinde de büyük ilerleme kaydedilmiştir. Çalışmamızda planimetri metodu kullanılarak erişkin bireylerdeki sinus frontalis hacimleri ölçülmüş ve erkek bireylerde belirgin olarak daha yüksek olarak saptanmıştır. Sinus frontalis yaygın asimetrik gelişim gösteren paranazal sinuslardan biri olduğu için hacminin araştırılması klinik olarak önem arz etmektedir. Sonuç olarak; sinus frontalis'in hacminin belirlenmesinin inflamatuar sinus hastalıkları, sinus frontalis travmaları ve endoskopik sinus cerrahisi açısından hekimlere önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Abstract Aim: Paranasal sinuses are the anatomic regions that are frequently affected by allergic diseases and infections, thus it is substantial to comprehend the morphological structure of these regions for surgery. The aim of our study is to obtain stereological evaluation of frontal sinus volumes of female and male individuals by using computerized tomography (CT). Material and Method: This study assessed the CT images of 140 cases (70 male, 70 female) were at the age of 20 to 60 years and didn't have a disease of frontal sinus. Frontal sinus volumes were calculated stereologically on coronal plane sections by using planimetric method via Cavalieri principle. Results: When the data of male and female individuals were compared statistically; it was observed that frontal sinus volumes of men were larger. Average frontal sinus volume of women was 4,04 ±1,84 cm 3 and it was 7,02 ±2,78 cm 3 for men. Discussion: Significant advancement was obtained for paranasal sinus imaging by the use of CT, magnetic resonance imaging and three dimensional imaging techniques. In our study, frontal sinus volumes of adult individuals were measured by using planimetry method and it was detected significantly larger in men. Since frontal sinus is one of the paranasal sinuses that reveal asymmetrical development, it is clinically important to seek out its volume. In conclusion; we think that determination of the frontal sinus volume will make a major contribution to physicians for inflammatory sinus diseases, frontal sinus traumas and endoscopic sinus surgery.
doi:10.1097/scs.0b013e318231e26c pmid:22134322 fatcat:md5v4y6e5rao5nd4653hqvs7ea