Correlation between retention force of experimental plates and viscosity of experimental fluids

Dragan Mladenovic, Dragutin Stankovic, Jasmina Stankovic, Sasa Stankovic, Lidija Mladenovic, Mirjana Boskovic
2011 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
УВОД Од нос то тал не зуб не про те зе и ње ног ослонца је ди на мич ан. При ре ла тив ном по ме рању то тал не про те зе у од но су на тки ва ослонца, ин тер по ни ра ни сло ј пљу вач ке се опи ре овом по кре ту. Још је Шварц (Swartz) [1] запа зио уло гу ви ско зи те та пљу вач ке у ре тенци ји то тал не зуб не про те зе, док су мно ги дру ги ауто ри, да би по твр ди ли ту ре ла цију, сти му ли са ли са мо лу че ње неп ча них муко зних жле зда по мо ћу ме ди ка ме на та (етилско по ла ми на),
more » ... о бив ши по ве ћа ње ре тен цио них си ла за 57-150% из над вред но сти доби је них по сле ин хи би ци је лу че ња ових жлезда [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] . ЦИЉ РАДА Циљ ра да је био да се уста но ви за ви сност ди на мич ке си ле ре тен ци је екс пе ри мен талних пло ча од вред но сти ви ско зи те та екс пе-ри мен тал них флу и да, као и вре мен ска условље ност ових про мен љи вих ве ли чи на. МЕТОДЕ РАДА За екс пе ри мен тал ну по твр ду кли нич ког запа жа ња о ути ца ју би о фи зич ких фак то ра на ре тен ци ју то тал не про те зе, из ра ђе на је ориги нал на екс пе ри мен тал на апа ра ту ра (Сли ка 1). Циљ из ра де ова кве апа ра ту ре био је да се омо гу ћи си му ла ци ја усло ва in vi vo на екс пери мен тал ном моделу са чи ње ном од ослон ца гор ње то тал не зуб не про те зе и екс пе ри ментал не пло че. Апа ра ту ра је опре мље на ак тива то ром си ле при ти ска и си ле одва ја ња проте зе од ослон ца, као и ре ги стра то ром проме не ње ног по ло жа ја за по твр ду про мен љивих ве ли чи на. По ве зи ва њем по ме ну тих сегме на та апа ра ту ре с пра те ћом мер ном опремом до би је ни су мер ни лан ци ко ји омо гу ћава ју ну ме рич ко од ре ђи ва ње по сма тра них ве ли чи на. КРАТАК САДРЖАЈ Увод Ви ско зи тет пљу вач ке има зна ча јан удео у би о фи зич ком сег мен ту укуп ног ре тен ци о ног потен ци ја ла то тал не зуб не про те зе. Циљ ра да Циљ ра да је био да се уста но ве за ви сност ди на мич ке си ле ре тен ци је екс пе ри мен талних пло ча од ви ско зи те та екс пе ри мен тал них флу и да и вре мен ска усло вље ност ових па ра ме та ра, пра те ћи при том ре ла тив не про ме не ве ли чи не за зо ра из ме ђу екс пе ри мен тал не пло че и ослон ца про те зе уста но вље не дис ло ка ци јом екс пе ри мен тал не пло че у оба сме ра. Ме то де ра да За екс пе ри мен тал ну по твр ду ко ри шће на је ори ги нал на апа ра ту ра са ци љем да се омо гу ћи си му ла ци ја усло ва in vi vo на моделу са чи ње ном од ослон ца гор ње то тал не про те зе и екс пе ри мен тал не пло че. Екс пе ри мент се са сто јао од два де ла. У пр вом де лу од ре ђи ва на је вредност ди на мич ке си ле ре тен ци је с пло ча ма, без вен тил ног и са по стиг ну тим вен тил ним учин ком. У дру гом де лу од ре ђи ва на је вре мен ска за ви сност ди на мич ке си ле ре тен ци је екс пе ри мен талних пло ча од ви ско зи те та екс пе ри мен тал них флу и да ко ји је прет ход но ме рен на истим узор ци ма (8 ml узор ка екс пе ри мен тал них флу и да) по мо ћу ро та ци о ног ви ско зи ме тра (HA A KE, RV-12) са сензо ром (MV, Ger many). Ре зул та ти У усло ви ма про мен љи вог ви ско зи те та код се дам екс пе ри мен тал них флу и да (од 0,02 до 1309,04 mPa·s) уста но вље на је вре мен ска за ви сност ди на мич ке си ле ре тен ци је екс пе ри ментал не пло че у од но су на ви ско зи тет флу и да при де ло ва њу кон стант не си ле дис ло ка ци је одва ја јућег сме ра. Та ко ђе је ре ги стро ва на мак си мал на ви си на дис ло ка ци је екс пе ри мен тал не пло че. Дина мич ка си ла ре тен ци је, ис ка за на пре ко одва ја ју ћег сме ра дис ло ка ци је екс пе ри мен тал не пло че, уве ћа ва се са по ве ћа њем ви ско зи те та. За кљу чак По ве ћа ње ди на мич ке си ле ре тен ци је ди рект но за ви си од ви ско зи те та ме ди ју ма. Веро ват но не ке ви ше гра нич не вред но сти ви ско зи те та флу и да из над ис пи ти ва них, не мо гућ ност ис та ње ња сло ја екс пе ри мен тал ног флу и да и сма ње ње ви си не за зо ра ути чу на по че так одва ја јуће дис ло ка ци је. Кључ не ре чи: ви ско зи тет; ди на мич ка си ла ре тен ци је; екс пе ри мен тал ни флуид; екс пе ри мен тална пло ча
doi:10.2298/sarh1110583m pmid:22069991 fatcat:wgl5ww27efcylds4por3nep4oa