The Effects of Udder Dermatitis Due to Sarcoptic Mange on Milk Yield in Dairy Cows
Sütçü İneklerde Sarkoptik Uyuza Bağlı Meme Dermatitisinin Süt Verimi Üzerine Etkileri

Deniz ALIC URAL, Kerem URAL, Ozgur KOSKAN
2013 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
In the present study the aim was to elucidate the relationship between udder dermatitis due to naturally occuring sarcoptic mange infestation and milk yield in dairy cattle. Field observation was carried out in a private dairy farm in Bozdogan, Aydin comprising 18 out of 80 cattle were diagnosed with udder dermatitis in association with sarcoptic mange on the basis of clinical and parasitological examinations. For assessment of milk yield production, the data set included 5490 test day yields.
more » ... he actual milk yield evaluated in second lactation changed between 2594-7742 kg (with a mean milk yield: 5394±327.5 kg). The lactation periods of cows were detected between 181-306 day (the mean lactation period: 275±9.5 days). The first occurence of each lesions were included in the analysis and 6 cows had udder dermatitis in first 5 month and other cows at later lactation period. The mean daily milk loss was calculated 8.17 kg and daily milk yields loss for a cow was 0.44 kg. This pruritic disease invoving udder led severe infection and dramatic drop of milk yield among dairy cattle enrolled in the present study. Results of the present study reported herein suggested that udder dermatitis in relation to scabies could be identified in cows in all stages of the lactating period, especially the prevalence was higher in later lactation period. The milk losses consequent to udder dermatitis may cause significant economic problems. Özet Bu çalışmada sütçü ineklerde doğal olarak oluşan sarkoptik uyuz enfestasyonuna bağlı meme dermatitisi ile süt verimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aydın ili Bozdoğan ilçesine bağlı özel bir süt sığırcılığı işletmesinde klinik ve parazitolojik muayeneler ile sarkoptik uyuza ilişkin meme dermatitisi tanısı konulan 18/80 inekte saha gözlemi yapıldı. Süt veriminin değerlendirilmesi amacıyla 5490 kontrol günü verimi kullanıldı. İkinci laktasyondaki gerçek süt veriminin 2594-7742 kg arasında (ortalama süt verimi: 5394±327.5 kg) değiştiği saptandı. Çalışmaya dahil edilen sütçü ineklerde laktasyon periyodunun 181-306 gün arasında (ortalama laktasyon periyodu: 275±9.5 gün) olduğu belirlendi. Analizlerde her bir lezyonun ilk ortaya çıkışı dikkate alınarak 6 inekte meme dermatitisinin ilk 5 ayda diğerlerinde ise daha sonraki laktasyon periyodunda meydana geldiği belirlendi. Günlük ortalama süt kayıbı 8.17 kg olarak hesaplanırken, bir inek başına günlük süt verim kayıbı 0.44 kg'dı. Bu çalışma kapsamına alınan sütçü ineklerde meme derisinde kaşıntıyla seyreden bu hastalığın şiddetli infeksiyona ve dramatik biçimde süt veriminin azalmasına neden olduğu belirlendi. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, sarkoptik uyuzla ilişkili meme dermatitisinin laktasyon periyodunun tüm dönemlerindeki ineklerde tespit edilebileceği, özellikle de laktasyonun geç dönemlerinde prevalansın daha yüksek olabileceği tespit edildi. Meme dermatitisine ilişkin süt kayıplarının önemli ekonomik kayıplara neden olabileceği ortaya konuldu.
doi:10.9775/kvfd.2012.7293 fatcat:c252vzqtjjg3dicuwu5wh7ptmi