Sanayi 4.0 Dönüşümünde 4 Boyutlu Baskı Teknolojisinin Yeri ve Tedarik Zinciri Yönetimine Etkileri

Ahmet Naci Ünal, Mehmet Sıtkı Saygılı
2019 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
ÖZET Tedarik zinciri yönetimi; hammadde ve malzemenin temini, ürün olarak üretilmesi ve müşteriye ulaştırılması sürecinde doğru ürünün, doğru miktarda, doğru fiyatta, doğru yerde ve doğru zamanda üretilmesi ve dağıtılmasını sağlamaya yönelik taraflar arasında malzeme, bilgi ve para akışının bütünleşmiş yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle herhangi bir ürünün, üretiminin başlangıcından, tüketiciye ulaşıncaya kadar izlediği tüm sürecin, taşıma ve depolama faaliyetlerinin en uygun
more » ... etlerinin en uygun şekilde ve en düşük maliyetle yürütülmesini içermektedir. Bu sürecin kısa olması arzu edilse de hammadde, teçhizat, insan faktörü gibi unsurlar sürecin hızını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Günümüz dünyasında hemen her şeyin internet tabanlı, kısaca siber uzay bağlantılı olması sürecin hızını olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri olarak görülmektedir. Almanya tarafından temel bileşenleri ortaya konulan "Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0)" kavramı ile birlikte nesnelerin interneti, akıllı üretim, otonom sistemler, siber fiziksel sistemler, büyük veri, artırılmış gerçeklik, simülasyon (benzetim), sistem bütünleşmesi, bulut teknolojileri, üç boyutlu (3D) ve dört boyutlu (4D) baskı teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Özellikle 3D/4D baskılar, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde öncü ve belirleyici bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın amacı genelde 3D baskının, özelde ise 4D baskının tedarik zinciri yönetiminde üretim, taşıma, depolama, tedarik ve satınalma süreçlerine yönelik olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmektir. Bu çalışmanın hazırlanmasında birincil ve ikincil verilerden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, buna ek olarak da tedarik zinciri sürecinde rol alan sektör temsilcileriyle derinlemesine mülakat yöntemi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak nitel yöntemler kullanılmıştır. ABSTRACT Supply chain management is defined as integrated management of material, information and money flow
doi:10.29130/dubited.421606 fatcat:obhm675fqfdixbneeiftczlxhm