آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی در مورد سلامت دهان و دندان در زنان باردار در شهر کرمان در سال 1395

طیبه ملک محمدی, مهسا ملک محمدی
2017 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: بارداری دوره مهمی است که طی آن مادر باردار باید آموزش‌های مرتبط با سلامت دهان و معاینات مربوطه را دریافت نماید. مطالعات نشان‌دهنده ارتباط میان مشکلات سلامت دهان و عوارض ناخواسته بارداری همچون تولد زودرس یا وزن پایین هنگام تولد است، لذا مطالعه حضر با هدف بررسی نگرش، آگاهی و عملکرد متخصصین زنان و ماماها در خصوص مراقبت­های بهداشت دهان حین بارداری انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی و توصیفی در سال 1395 بر روی متخصصین زنان و زایمان و کارشناسان مامایی در شهر کرمان انجام شد. 204 متخصص زنان و
more » ... ما در شهر کرمان توسط یک پرسشنامه خود ایفا پایایی شده شامل اطلاعات فردی و سؤالاتی پیرامون آگاهی، نگرش و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های کای اسکوئر، من ویتنی و پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه 1/2±55/6 بود که در این میان، بین متخصصان زنان و زایمان و ماماها از لحاظ آماری تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد (903/0=p). حدود 165 نفر (81%) از افراد اظهار کردند مراجعین خود را به دندانپزشک ارجاع می­دادند و 174 نفر (7/85%) بیماران نیازمند به درمان‌های دندانپزشکی را به دندان‌پزشک ارجاع می‌دادند. هیچ‌گونه تفاوت آماری معناداری میان نگرش متخصصین زنان و زایمان و ماماها مشاهده نشد (05/0
doi:10.22038/ijogi.2017.8976 doaj:8da545d227b94c08b3229a359cfd8ab5 fatcat:aczaubuq3zfwbj5wxrdcwosrmu