Heparin-Induced Thrombocytopenia Association with Impaired Liver Function Tests

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Heparine bağlı trombositopeni son derece prokoagülan bir hastalıktır ve önemli morbidite ve mortalite taşımaktadır. Bununla birlikte, serum transaminaz yüksekliği karakteristik olarak asemptomatiktir ve tedavinin sonlandırılması ile tersine çevrilebilir. Heparine bağlı ciddi karaciğer zararı rapor edilmemiştir fakat hepatosit nekrozu ile beraber ciddi karaciğer hasarı potansiyeli olduğu için karaciğer fonksiyonları yakından izlenmelidir. Bu vaka takdiminde, pulmoner arter bantlama
more » ... r bantlama prosedürü sonrasında sol alt ekstremitede arteriyel tromboz gelişen, bir yaşında bir erkek hasta sunmaktayız. Olgumuz antikoagülasyon için fraksiyone olmayan heparin almaktaydı. Heparin tedavisinin üçüncü gününde, rutin kan tahlillerinde hepatik fonksiyon testlerinde bozulma ve trombositopeni saptandı. Standart heparin tedavisi kesildi ve arteriyel tromboz terapötik dozda düşük molekül ağırlıklı heparin ile tedavi edildi. Trombosit sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri 2 hafta sonra normale geldi. Abstract Heparin-induced thrombocytopenia is an intensely procoagulant disorder and carries significant morbidity and mortality. However, the elevations in serum aminotransferases are characteristically asymptomatic and reversible with treatment termination. The serious liver injury due to heparins has not been reported but liver function should be monitored closely since potential severe liver damage with hepatocyte necrosis can occur. In this case report, we present a one-year-old male patient who developed a left lower extremity arterial thrombosis following an pulmonary artery banding procedure. Our case was taking unfractionated heparin for anticoagulation. On the third day of heparin therapy, routine blood analysis revealed deranged hepatic function tests and thrombocytopenia. Unfractionated heparin treatment was discontinued and he was treated with therapeutic doses of low-molecular-weight heparin for arterial thrombosis. His platelet count and liver function tests had normalised 2 weeks later.
doi:10.4328/jcam.1745 fatcat:spwdjkky4rcttea2gjmncs5wky