ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΙSTORY OF MEDICINE Immunology: Past, present and future. A retrospective of the evolution of immunology Λέξεις ευρετηρίου Ιστορία Εξέλιξη της Ανοσολογίας

2011 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE   unpublished
at the end of the article Η Ανοσολογία χθες -σήμερα -αύριο Μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της Ανοσολογίας Περιγράφεται συνοπτικά η ιστορία της Ανοσολογίας από το 1798, όταν ο Jenner ανέπτυξε το εμβόλιο της ευλογιάς, έως σήμερα με έμφαση στις ανακαλύψεις που αποτέλεσαν σταθμούς για την εξέλιξη αυτού του κλάδου της επιστήμης. Κατά το 2ο μισό του 20ού αιώνα σημειώθηκε μια πραγματική έκρηξη στην έρευνα, που συνετέλεσε στην κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς
more » ... ύ συστήματος, καθώς και στην κλινική διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων με ανοσολογικούς χαρακτήρες. Οι κυριότεροι σταθμοί σε αυτή την εξέλιξη ήταν η ανακάλυψη της δομής και της λειτουργίας των αντισωμάτων, της σημασίας του θύμου για τη διαφοροποίηση των Τ-κυττάρων και την εξασφάλιση της ανοχής στο «ίδιο», καθώς και του μηχανισμού των αναδιατάξεων των γονιδίων των Ιgs και ΤCR που παράγουν το τεράστιο ρεπερτόριο αναγνώρισης των αντιγόνων, η ανακάλυψη και οι εφαρμογές των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Επίσης, τονίζεται η σημασία του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας, που χαρακτηρίζεται από τεράστιο πολυμορφισμό και διαδραματίζει κύριο ρόλο όχι μόνο με την έκφραση των αντιγόνων μεταμόσχευσης, αλλά και στην αναγνώριση του «ίδιου» και τη ρύθμιση της ανοσοαπάντησης. Η εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημάτων αποδίδεται σήμερα σε έναν ειδικό συνδυασμό γενετικών, ανοσολογικών, ορμονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που αποτελούν ακόμη αντικείμενο έρευνας. Αναμένεται ότι οι γνώσεις από πειραματικά ζωικά μοντέλα θα βοηθήσουν στην εφαρμογή θεραπευτικών ανοσοπαρεμβάσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στα επιτεύγματα της ανοσογενετικής, τα οποία έχουν συντελέσει και στην αναγνώριση μεγάλου αριθμού γονιδιακών διαταραχών που οδηγούν στην εκδήλωση συνδρόμων πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών, καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές που αφορούν στις εφαρμογές της ανοσογονιδιωματικής και μιας σφαιρικής γονιδιωματικής και πρωτεωμικής ανάλυσης στο πλαίσιο της «Ανοσολογίας συστημάτων».
fatcat:gufirf4o6nckvg5yhrunenb25i