Dismenoresi olan kadınlarda menstruasyona yönelik tutum ve stres algısı değişiklikleri

Emel Sönmezer, Hayri Baran Yosmaoğlu
2015 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi  
Amaç: Bu çalışma dismenoresi olan ve olmayan kadınların menstruasyona yönelik tutumlarını ve stres düzeylerini karşılaştırmak böylece dismenore ile menstruasyona yönelik tutum arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlandı. Yöntemler: Çalışmaya 18 yaş üzeri, 52 dismenoreli, 48 sağlıklı toplam 100 kadın öğrenci dahil edildi. Kadınların menstruasyon dönemindeki tutum ve davranışları Menstruasyon Tutum Ölçeği, yaşantılarındaki stres vericilerin algılanış düzeyi ise Algılanan Stres Ölçeği
more » ... larak menstruasyon esnasında ve menstruasyondan 15 gün sonra değerlendirildi. Menstruasyon sırasında oluşabilen karın krampları, mide bulantısı, kusma, ishal, iştah kaybı, baş dönmesi, güçsüzlük, baş, bacak ile sırt ağrıları gibi ek semptomlar sorgulandı. Sonuçlar: Menstruasyon tutum ölçeğinin sadece "menstruasyonu doğal bir olgu olarak görme" alt ölçeği skorları dismenoreli grupta kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Ancak diğer alt ölçeklerinde iki grup arasında istatistiksel bir fark yoktu (p>0.05). Algılanan stres ölçeği skorları menstruasyon sırasında dismenoreli grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek iken (p<0.05), menstruasyondan 15 gün sonra algılanan stres ölçeği skorlarında her iki grup arasında istatistiksel bir fark yoktu (p>0.05). Menstrüel semptomlardan karın krampları, mide bulantısı ve güçsüzlük şiddeti dismenoreli grupta istatistiksel olarak yüksekti (p<0.05). Tartışma: Bu çalışma dismenoresi olan kadınların menstruasyona yönelik bazı önemli tutum değişiklikleri olduğunu göstermektedir. Özellikle menstruasyonu doğal bir süreç olarak kabul etmede problem yaşamaktadırlar. Aynı zamanda dismenoreli kadınlarda normal menstruasyon geçiren kadınlara oranla daha fazla iştah kaybı, kramp, güçsüzlük gibi fizyolojik ya da psikolojik kaynaklı semptomlar görülmektedir. Bu kişilerde uygulanacak bilişsel davranış ve algı terapisi gibi uygulamalar menstruasyona yönelik algıyı değiştirmesi durumunda dismenore tedavisine katkı sağlayabilir. Anahtar kelimeler: Dismenore; tutum; yaşam stresi RESEARCH ARTICLE CHANGES OF MENSTRUAL ATTITUDE AND STRESS PERCEPTION IN WOMEN WITH DYSMENORRHEA ABSTRACT Purpose: This study was planned to compare the attitudes toward menstruation and stress levels of women with and without dysmenorrhea. Methods: A total of 100 female students (52 subjects with and 48 subjects without dysmenorrhea, respectively) over 18 years old were enrolled in this study. The attitude of women was assessed during menstruation by Menstruation Attitude Questionnaire. Level of perceived stress was evaluated with Percieved Stress Scale during menstruation and 15 days after menstruation. Additional menstrual symptoms such as abdominal cramps, nausea, vomiting, diarrhea, loss of appetite, dizziness, weakness, headache, back pain, leg symptoms were questioned during menstruation. Results: Only "menstruation as a natural event" subscale scores of Menstruation Attitude Questionnaire were significantly lower in women with dysmenorrhea than controls. Perceived Stress Scale scores during menstruation were significantly lower in the group with dysmenorrhea than the control group; however, Perceived Stress Scale scores 15 days after menstruation were not significantly different between two groups. The severity of menstrual symptoms such as abdominal cramps, nausea, loss of appetite, dizziness, and weakness were significantly higher in the group with dysmenorrhea. Discussion: This study shows that women with dysmenorrhea have some important changes in attitude towards menstruation. Especially they have problems to accept menstruation as a natural event. At the same time, physiological or psychological symptoms such as loss of appetite, muscle cramps, weakness were seen more in women with dysmenorrhea. Applications such as cognitive behavior therapy and perception therapy changing perception of menstruation can contribute to the treatment of dysmenorrhea.
doi:10.21653/tfrd.156458 fatcat:qztespvmhjeotn7xxs5nobds7a