BİR MODERNLEŞTİRME PROJESİ OLARAK CUMHURİYET BALOLARI

Arif Olgun KÖZLEME
2020 Journal of International Social Research  
Öz Osmanlının pek çok konuda bir devamı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde yönetiminin kısa süre sonra, Tanzimat'tan beri var olan 'gülü ve dikeniyle kurtuluş için Batı medeniyetine yaslanma' anlayışına sahip bürokrasinin eline geçmesiyle bu amaç doğrultusunda kökten bir değişim sürecinin içine girilmiştir. Gündelik hayatı da kapsayan söz konusu değişim süreci, bir ulus devlet olmanın gereğinden öte, kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere özellikle din kaynaklı geleneği tamamen ortadan
more » ... tamamen ortadan kaldırarak neredeyse katıksız olarak Batı medeniyeti dairesine girilmesini hedeflemiştir. Gündelik veya özel hayata müdahalenin zorluklarını gören devletçi-seçkinci seküler bürokrasi, tatlı sert bir politika izleyerek bu işi devlet eliyle ve eğlenceyle başarmak istemiştir. Bunun en sembol göstergesi ise, başta Cumhuriyet Bayramı baloları olmak üzere sık sık icra edilen diğer balolardır. Cumhuriyet baloları, yükseliş için toptan Avrupalılaşma hedefine kilitlenen devletçi-seçkinci seküler bürokrasinin elinde, bir Batılılaşma enstrümanı olarak halka dayatılmıştır. Ancak devlet eliyle ve öteki görülen bir medeniyetin eğlence şekliyle yapılmak istenen gündelik yaşamdaki değişim, bir taraftar kesimi yaratırken, karşıt kesimin de daha sıkılaşmasına ve devletine küsmesine sebep olmuştur. Bu yüzden dönemin yönetimi, icraatlarını onaylatmak için halkın karşısına çıkmaktan çekinmiştir. Süreç içerisinde kadın erkek ilişkilerinde veya sosyal hayatta kadının statüsünde meydana gelen değişmeler, balo kültürüyle başarılan bir sonuç olmaktan öte, zamanın ruhuna bağlı olarak bir takım gelişmeler neticesinde oluşmuştur. Literatür taramasına dayalı betimsel bir yöntemle ele alınmış olan bu çalışma, bir döneme damgasını vurmuş Batılılaşma yolunda sembol bir icraat olarak Cumhuriyet balolarına yüklenen göreve, baloların yarattığı travma ve değişmelere sonuçları açısından sosyolojik bir bakışı ortaya koymayı amaçlamıştır. Anahtar Kelimeler: Türk Modernleşmesi, Batılılaşma, Balo, Toplumsal Değişme, Devrim ve Toplumsal Çatışma. Abstract The Republic of Turkey on many issues is a continuation of the Ottoman Empire. Since Tanzimat, there have been people who think that Western civilization must be imitated in every aspect for salvation. This understanding soon dominated the management of the new Republic of Turkey. Thus, a radical change process began on the way to becoming Western. This change process also covered daily life. This change process, which surpasses the necessity of being a nation state, aimed to completely eliminate the relations of women and men originated from religion. İn this way so a complete Westernization was wanted. However, management has seen the difficulties of intervention in everyday or private life. For this reason, this issue was wanted to accomplish by state and fun by following a sweet hard policy. The most symbolic indicator of this is Republic balls. Republic balls were imposed on the public as a Westernization instrument in the hands of the administration, which was locked into the goal of wholesale Europeanization. This app has created its own supporters. However, it also caused the opposition to get tighter and resent the state. For this reason, the administration of the period hesitated to appear before the public to get their actions approved. This in the process, there have been some changes in the relationship between men and women. However, this is not a result achieved with prom culture. This change has occurred as a result of some inevitable developments depending on the spirit of the time. This study is dealt with a descriptive method based on literature review. The study sociologically has aimed to reveal the mission of the Republic's balls, the traumas it created and the changes caused by it.
doi:10.17719/jisr.2020.4114 fatcat:hirjkrkcxnerfjpj76h5zcgzru