Report on the first international workshop on cloud data management (CloudDB 2009)

Xiaofeng Meng, Jiaheng Lu, Jie Qiu, Ying Chen, Haixun Wang
2010 SIGMOD record  
doi:10.1145/1860702.1860714 fatcat:f2y2parwdbfihaj3rhwu5wfq4u