Physical development andnutritional status of young athletes – the pupils of the school of physical training
Фізичний розвиток і харчовий статус юних спортсменів – вихованців училища фізичної культури

Plastunova O.B.
2019 Environment & Health  
ластива дитячо-юнацькому спорту інтенсифікація навчально-тренувального процесу, спрямована на досягнення високих спортивних результатів, призводить до збільшення навантажень на дитячий і підлітковий організм і може спричинити виникнення в юних спортсменів метаболічних, морфофункціональних порушень, донозологічних станів і захворювань [1, 2] . Важливим критерієм стану здоров'я дітей і підлітків є фізичний розвиток. Його інтегральним показником, який водночас дозволяє виявити відхилення харчового
more » ... ідхилення харчового статусу дітей, є індекс маси тіла (ІМТ = МТ/ЗР 2 , де МТ -маса тіла, кг, ЗР -зріст, м). Розроблено стандартизовані нормативні значення ІМТ школярів України [3], однак порівняльна оцінка фізичного розвитку юних спортсменів і школярів за нормами ІМТ ніколи не проводилася. Мета дослідження -аналіз і оцінка за нормами ІМТ школярів України фізичного розвитку і харчового статусу вихованців училища-інтернату фізичної культури залежно від статі, віку й обраного спортивного профілю. Матеріали і методи. Ос новні антропометричні показники (ЗР і МТ) 1247 вихованців училища (812 хлопців і 435 дівчат віком 12-17 років) -представників 14-ти видів спортувимірювали загальновизнаними методами з подальшим розрахунком ІМТ і його статистичним опрацюванням [4] за програмою Microsoft Excel для кожної статево-вікової і профільної групи учнів. Групи формували за усталеним принципом з інтервалом в один рік. Індивідуальні оцінки фізичного розвитку юних спортсменів за нормами ІМТ, що відповідали нормальному фізичному розвиткові школярів України [3], узагальнювали у відсотках від числа учнів у кожній групі. Вірогідність різниці абсолютних і відносних показників оцінювали за критерієм Ст'юдента [4] . Результати та їх обговорення. Середні величини ІМТ вихованців усіх статево-вікових груп (рис. 1) не виходили за межі визначеного нормами [3] діапазону мінімальних і максимальних значень ІМТ, властивих нормальному фізичному розвиткові школярів, і збільшувалися з віком. Найбільші річні прирости середніх ІМТ реєструвалися у 14-16-річних хлопців (0,99 кг/м 2 , 0,96 кг/м 2 і 0,70 кг/м 2 відповідно, р<0,001) і 13-14-річних дівчат (1,23 кг/м 2 і 1,0 кг/м 2 , 0,01>р<0,05), найменші -у 17-річних хлопців, 15-і 16-річних дівчат (0,30 кг/м 2 , 0,39 кг/м 2 ПЛАСТУНОВА О.Б. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна Ключові слова: діти-спортсмени, фізичний розвиток, харчовий статус. В ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПИЩЕВОЙ СТАТУС ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ -ВОСПИТАННИКОВ УЧИЛИЩА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Пластунова О.Б. Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Украина Цель -оценка на основе норм индекса массы тела (ИМТ) школьников Украины физического развития и пищевого статуса воспитанников училища-интерната физической культуры в зависимости от пола, возраста и выбранного спортивного профиля. Методы. На основе определения общепринятыми методами массы тела и роста 1247 воспитанников (812 мальчиков и 435 девочек в возрасте 12-17 лет) -представителей 14-ти видов спортарассчитаны и сопоставлены с нормами показатели их ИМТ. Результаты. Средние значения ИМТ, индивидуальное физическое развитие более 68% мальчиков и 56% девочек -воспитанников училища всех поло-возрастных группсоответствуют нормальному физическому развитию школьников Украины. Воспитанники в возрасте 14-17 лет превышают детей региона по средним значениям ИМТ, в возрасте 12-17 лет -по частоте нормального физического развития, особенно избыточной массы тела, и характеризуются значительно меньшей частотой ее дефицита. При преобладании нормального физического развития у воспитанников всех поло-возрастных групп 13-летние мальчики и 12-16-летние девочки отличаются значительной частотой дефицита массы тела, 16-17-летние юноши и 17-летние девушки -избыточной массы тела. Возрастная динамика средних значений ИМТ и его годовых приростов у воспитанников, как правило, согласуется с классическими особенностями течения пубертатного периода у детей среднего и старшего школьного возраста и связана с адаптацией воспитанников к специфическим условиям подготовки. Выявленные особенности физического развития и пищевого статуса воспитанников разных спортивных профилей связаны с уровнем их энерготрат, которые требуют детального изучения для последующей коррекции питания юных спортсменов. Ключевые слова: дети-спортсмены, физическое развитие, пищевой статус.
doi:10.32402/dovkil2019.02.035 fatcat:wyg2odsvkjgtnlfeq4lbyvrdtm