Türkiye'de Hemşirelik Tarihi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Şerife YILMAZ, Gamze ÖZBEK GÜVEN
2021 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi  
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de hemşirelik tarihi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Yöntem: Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada, Ulusal Tez Merkezine kayıtlı tezler Türkçe "hemşirelik tarihi", "hemşirelik", "hasta bakımı", "tıp tarihi", "hasta bakıcı" sözcükleri kullanılarak taranmıştır. Veri tabanına kayıtlı 1007 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Dâhil edilme kriterlerine uyan sekiz tez, tezin türü, yöntemi, yılı, yapıldığı üniversite ve ana bilim dalı, danışman unvanı ve
more » ... usuna göre incelenmiştir. Bulgular: Ülkemizde hemşirelik tarihi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerden biri doktora, yedisi yüksek lisans tezidir. Bu alanda ilk çalışmanın 1998 yılında, en fazla çalışmanın beş tezle Sosyal Bilimler Enstitülerinde yapıldığı, Hemşirelik Ana Bilim Dalı tarafından sadece bir tez yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerden dördü hemşirelik teşkilatı ve hemşirelik eğitimini, ikisi geçmiş hemşirelik uygulamalarını, biri ebelik tarihini, biri tarih bilgisinin mesleki tutumlara etkisini ele almıştır. Sonuç: Zengin bir tarihe sahip olan ve ülkemiz topraklarında modernleşen hemşirelik mesleğinin tarihi ile ilgili bu kadar az tez yapılmış olması üzücü ve düşündürücüdür. Arşivlerde hemşirelikle ilgili önemli belgeler ve bilgilerin günümüze gelebilmesi için araştırmacıları beklediği tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle hemşirelikte tarih araştırmalarına ve araştırmacılarına ihtiyaç bulunmaktadır.
doi:10.31020/mutftd.957827 fatcat:5srgjkfufbefbjhejy2habk3kq