VALIDITY AND RELIABILITY of THE TURKISH VERSION of PERITRAUMATIC DISTRESS INVENTORY (PDI)
PERİTRAVMATİK STRES ENVANTERİ (PDI) TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Eda ERMAĞAN ÇAĞLAR, Yasemin SANAL ÖZCAN, Tuğba TÜRK KURTÇA, Nurcan HAMZAOĞLU
2022 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Bu çalışmada Peritravmatik Stres Envanterinin (PDI) Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-65 yaş grubunda yer alan 377 kişi oluşturmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik analizleri travmatik olay yaşadığını belirten 224 katılımcı üzerinden, karşılaştırma analizleri ise tüm katılımcılar (377) dahil edilerek yapılmıştır. Katılımcılara, PDI Türkçe versiyonunun yanı sıra Demografik Bilgi Formu ve Olayların Etkisi
more » ... eği uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde ölçeğin tümü için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .88 olarak belirlenirken olumsuz duygular alt boyutu iç tutarlılık katsayısı .84, algılanan yaşam tehdidi ve fiziksel uyarılma alt boyutu iç tutarlılık katsayısı .80 olarak saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda CMIN/DF=2.54, GFI=.91, CFI=.91, SRMR=.07 ve RMSEA=.08 olarak hesaplanmıştır. Peritravmatik Stres Ölçeği ile Olayların Etkisi Ölçeği arasında orta düzeyde olumlu yönde (r=46, p
doi:10.26468/trakyasobed.876452 fatcat:nxyuglllhfbdfnin2trqqg6rga