Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych

Denys Cherevyk, Mariusz Hamulczuk
<span title="2018-07-02">2018</span> <i title="Warsaw University of Life Sciences – SGGW Press"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/3wyqvfjs3bcrlmad4o3gbf4qte" style="color: black;">Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego</a> </i> &nbsp;
Synopsis. Kukurydza nale y do najwa niejszych zbó paszowych i przemys owych w wiecie a jednym z kluczowych producentów i eksporterów kukurydzy w wiecie staje si Ukraina. Celem opracowania by a ocena uwarunkowa zmian produkcji kukurydzy na Ukrainie w kontek cie uwarunkowa wewn trznych i globalnych. W pracy charakteryzowano zmiany produkcji, zu ycia oraz cen w Ukrainie na tle ich odpowiedników w wiecie. W wietle bada wykazano, e ma miejsce wzrost integracji ukrai skiego rynku kukurydzy z rynkami
more &raquo; ... iatowymi. Zjawisku temu sprzyja wzrost popytu na kukurydz na rynkach wiatowych spowodowany rozwojem produkcji biopaliw oraz relatywnie niskie koszty produkcji zbó na Ukrainie. S owa kluczowe: kukurydza, przestrzenna integracja rynku, Ukraina Abstract. Maize belongs to the most important crops and industrial grains in the world and Ukraine is becoming one of the key producers and exporters of maize in the world. The aim of the study was to assess the determinants of maize production changes in Ukraine in the context of internal and global conditions. The work presents changes in production, consumption and prices in Ukraine against their counterparts in the world. In light of the research, it has been shown that there is an increase of integration of the Ukrainian maize market with global markets. This phenomenon was supported by the increase in demand for maize on global markets caused by the development of biofuel production and the relatively low costs of cereal production in Ukraine.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.22630/prs.2018.18.2.32">doi:10.22630/prs.2018.18.2.32</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/4a6i3glavfhzldvhu54xb44knm">fatcat:4a6i3glavfhzldvhu54xb44knm</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200210204344/http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2_s33.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/a6/e2/a6e2608e36280bb25c53f7b294ca84dfda34b1f1.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.22630/prs.2018.18.2.32"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>