SPLUŃ PRZEZ LEWE RAMIĘ! KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA PECH W JĘZYKU ANGIELSKIM, CZESKIM, NIEMIECKIM, POLSKIM ORAZ ROSYJSKIM JULIA KLYUS

Uniwersytet Wrocławski
2014 Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.)   unpublished
ABSTRAKT Artykuł traktuje o postrzeganiu pojęcia pech w kilku językach. Rozpatrywany jest w nim wpływ aspektów psychologicznych na to jak dane pojęcie było konceptualizowane na przestrzeni wieków. Ma to nieodłączny związek z przesądami funkcjonującymi na przestrzeni wieków wśród określonych kultur. Asocjacje, które często mają swoje źródło w przesądach lub utartych wyrażeniach językowych są zalążkiem konceptualizacji badanego pojęcia. Z kolei charakterystyka konceptu pech stanowi istotny
more » ... językowego obrazu świata, który przecież jest opisywany dla określonych języków przede wszystkim na zasadzie porównania i dyferencjacji. SŁOWA KLUCZE: pech; językowy obraz świata; konceptualizacja; przesąd; analiza porównawcza. ABSTRACT The article applies to perception of the concept of bad luck in several languages. It is considered the impact of psychological factors about how a given concept was conceptualized through the ages. It has an inherent relationship with superstitions functioning over the centuries among certain cultures. Associations, which are often rooted in superstitions or idiomatic expressions are the origin of linguistic conceptualization of the intended concept. The characteristics of the concept of bad luck is an important element of the linguistic picture of the world, which is described for specific languages directly on the basis of comparison and differentiation.
fatcat:3zpn75rqbjd6bbwakeq3bqsi2m