INSTALLMENT OF MONETARY OBLIGATIONS (TAX DEBT) OF THE TAXPAYER AS A TOOL OF CONTRACTUAL REGULATION OF TAX RELATIONS

I.V. Gerashchenko
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
І.В., здобувач кафедри адміністративного та митного прав Університет митної справи та фінансів Дана робота присвячена визначенню актуальних проблем розстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платника податків. З'ясовано, що інститут розстрочення виконання обов'язків зі сплати податків активно використовується в податковому праві. Розстрочення виконання грошових зобов'язань або податкового боргу слугує ефективним інструментом, який спрямований на узгодження інтересів платників
more » ... в платників податків та контролюючих органів. Вказаний напрямок діяльності контролюючого органу, визначений законодавцем як пріоритетний. Задля реалізації зазначеної функції контролюючий орган наділяється правом відповідно до пп. 20.1.29 п. 20.1 ст. 20 ПКУ ухвалювати рішення про розстрочення грошового зобов'язання або податкового боргу. Наведено увагу на інший інститут, який вже має сталу історію свого розвитку, а саме інститут розстрочення грошового зобов'язання (податкового боргу). Згідно з п. 100.1 ст. 100 ПКУ під розстроченням грошових зобов'язань (податкового боргу) потрібно розуміти можливість платника податків перенести строк сплати податку за умови сплати визначених процентів, розмір процентів встановлюється НБУ, вказана ставка діє на момент прийняття рішення органом державної влади про можливість надання такої розстрочки. За даними Р.Ф. Ханової обидва правові інститути мають ряд спільних та відмінних ознак. Наголошено на тому, що основна функція розстрочення в більшості зарубіжних країнах полягає у мінімізації ризиків утворення податкового боргу і розглянуто вказану проблему на прикладі двох європейських держав: Франції та Швеції. Авторами визначається, що в Україні механізм регулювання договірних відносин щодо розстрочення чітко регламентується українським законодавством, зокрема, Наказом Міністерства доходів і зборів «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків» № 574 від 10.10.2013 року. Ключові слова: грошові зобов'язання, податки, податковий борг, договір розстрочення, Податковий кодекс України. This work is devoted to identifying current issues of installments of monetary obligations (tax debt) of the taxpayer. It was found that the institution of deferred payment of tax obligations is actively used in tax law. Deferment of monetary obligations or tax debt serves as an effective tool aimed at reconciling the interests of taxpayers and regulators. The specified direction of activity of the controlling body, defined by the legislator as priority. In order to implement this function, the supervisory authority is granted the right in accordance with paragraphs. 20.1.29 § 20.1 art. 20 TCU to decide on the installment of a monetary obligation or tax debt. Attention is drawn to another institution that already has a long history of its development, namely the institution of installment of a monetary obligation (tax debt). According to item 100.1 of Art. 100 TCU under installments of monetary obligations (tax debt) should be understood as the ability of the taxpayer to postpone the payment of tax subject to payment of certain interest, the amount of interest is set by the NBU, this rate is valid at the time of the government decision on the possibility of such installments. According to RF Hanova both legal institutions have a number of common and distinctive features. It is emphasized that the main function of installments in most foreign countries is to minimize the risks of tax debt and considered this problem on the example of two European countries: France and Sweden. The authors determine that in Ukraine the mechanism of regulation of contractual relations on installments is clearly regulated by Ukrainian legislation, in particular, the Order of the Ministry of Revenue and Duties "On approval of the Procedure for installment (deferral) of tax liabilities (tax debt) of taxpayers" № 574 of 10.10.2013.
doi:10.32782/2524-0374/2020-2-2/2 fatcat:lbega2tqu5fa3gurmorg6ftksi