Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland

Marek Wajdzik, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka, Katarzyna Szyjka, Szczepan Borecki
2015 Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria  
Streszczenie. Celem przeprowadzonych badań było określenie jakości osobniczej samców saren pozyskanych w sezonie 2012/13 na terenie województwa opolskiego (południowo--zachodnia Polska). Jako kryterium oceny przyjęto masę tuszy oraz masę i formę poroża. Wykazano, że najlepsze osobniki zarówno pod względem masy ciała, jak i masy i formy poroża pozyskano w obwodach typowo polnych (lesistość do 10%), a najsłabsze -na terenach o lesistości powyżej 40%. Dowiedziono również, że na terenach z
more » ... terenach z dominującymi glebami żyznymi (czarnoziemy, mady i rędziny) rogacze były istotnie cięższe i nakładały masywniejsze parostki. Słowa kluczowe: sarna, Capreolus capreolus, poroże, masa ciała WSTĘP Sarna jako gatunek eurytopowy charakteryzujący się dużą plastycznością biologiczną zasiedla różne środowiska, od zwartych kompleksów leśnych po bezleśne tereny równinne wśród mozaiki pól uprawnych (Pielowski, 1999) . Do niedawna w obrębie gatunku wyróżniano wyłącznie sarnę leśną, a wyodrębniony ekotyp sarny polnej uważano za rezultat sztucznego podziału. Niemniej jednak wnikliwe badania pod względem fizjologii Abstract. The aim of the study was to examine the quality of roe deer bucks hunted in 2012/2013 in the Opolskie region (south-western Poland). As a criterion was adopted carcass weight, form and weight of antlers. As a result it was found that the best individuals in terms of weight, form and weight of antler harvested in the field-type hunting inspectorates (forest cover to 10%), and the weakest in areas with more than 40% forest cover. There was also evidence that in areas where the fertile soil dominated (chernozem, alluvial and rendzinas) bucks were significantly heavier and imposed more massive antlers.
doi:10.17306/j.afw.2015.4.29 fatcat:m3bjdcmoczchvfjoeiempvvbcy