SUBSTANSSIOSAAMISEN INTEGROINNIN VAIKUTUS ASENTEISIIN JA MOTIVAATIOON YLIOPISTOMATEMATIIKASSA

Mason Ruffell, Allen
2002 unpublished
Peruskoulun jälkeisiä aineistoja on saatavilla huomatta-vasti heikommin ja sama koskee myös yliopistotason opintoja. Tampereen tek-nillisessä yliopistossa (TTY) diplomi-insinöörin opintoihin sisältyy vähintään 27 opintopistettä (op) matematiikan perusopintoja, joista suurin osa sisältyy kan-didaatin tutkintoon. Kaikille yhteisiä opintoja ovat kolme matematiikan en-simmäisen vuoden kurssia (15 op), joiden lisäksi opiskelijat valitsevat kolme muuta kurssia (TTY Opinto-opas). Tutkimuksessa
more » ... siosaaminen määritellään kunkin opintosuunnan kes-keisten osaamisalueiden kautta, jolloin opiskelijan substanssiosaaminen tar-koittaa oman alan sovelluksissa ja ongelmissa tarvittavan tiedon hallitsemista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko opiskelijoiden asenteisiin ja motivaatioon matematiikkaa ja sen opiskelua kohtaan vaikuttaa integroimalla
fatcat:jzbydj2ndrfztn35cywc6k5htu