Features of the infrastructural support of innovative activity of the entities of region economic complex

Vladimir Dubnytskyy, Sergey Kolodynskyy
2019 Socio-Economic Research Bulletin  
Дубницький, В. І. Особливості інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності суб'єктів господарського комплексу регіону / Володимир Іванович Дубницький, Сергій Борисович Колодинський // Вісник соціальноекономічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). -Одеса: Одеський національний економічний університет. -2016. -Вип. 1. -№ 60. -С. 202-211. Анотація. У статті розроблено пропозиції націлені на удосконалення інфраструктурного
more » ... ня інноваційної діяльності господарського комплексу регіону, яке доцільно розглядати в статиці -як елементи підсистеми, і в динаміці -як процеси, механізми дії, спрямовані на інноваційну діяльність, взаємозв'язки, взаємодії, що створюють цілісність усієї інноваційної системи. З погляду функцій, які виконуються у забезпеченні інноваційної діяльності, у статті вказано, що у класифікації інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності варто виділяти: технологічне забезпечення, забезпечення у формі підготовки кадрів, консалтингове, інформаційне, фінансове і збутове забезпечення інноваційної діяльності. Запропоновано просторову модель інноваційної інфраструктури в регіональній інноваційній системі. Ключові слова: інфраструктура інноваційної діяльності; господарський комплекс регіону; модель механізму інфраструктурного забезпечення регіональної інноваційної системи; регіональна економіка. Владимир Иванович ДУБНИЦКИЙ доктор экономических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики, Украинский государственный химико-технологический университет, Сергей Борисович КОЛОДИНСКИЙ доктор экономических наук, доцент кафедры экономики и управления народным хозяйством, Одесский национальный экономический университет, e-mail: kolodi@ukr.net ОСОБЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА Дубницкий, В. И. Особенности инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности субъектов хозяйственного комплекса региона / Владимир Иванович Дубницкий, Сергей Борисович Колодинский // Вестник социально-экономических исследований: сб. науч. трудов; под ред. М. И. Зверякова (глав. ред.) и др. (ISSN 2313-4569). -Одесса: Одесский национальный экономический университет. -2016. -Вып. 1. -№ 60. -С. 202-211. Аннотация. В статье разработаны предложения, направленные на усовершенствование инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности хозяйственного комплекса региона, которые целесообразно рассматривать в статике -как элементы подсистемы, и в динамике -как процессы, механизмы действия, направленные на инновационную деятельность, взаимосвязи, взаимодействия, которые создают целостность всей инновационной подсистемы. По виду выполняемых функций в обеспечении инновационной деятельности, в статье указано, что в классификации инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности следует выделять: технологическое обеспечение, обеспечение в форме подготовки кадров, консалтинговое обеспечение, информационное обеспечение, финансовое и сбытовое обеспечение инновационной деятельности. Предложена пространственная модель инновационной инфраструктуры в региональной инновационной системе. Ключевые слова: инфраструктура инновационной деятельности; хозяйственный комплекс региона; модель механизма инфраструктурного обеспечения региональной инновационной системы; региональная экономика. infrastructural support of innovative activity of the entities of region economic complex. Ed. M. Zveraykov (ed.-in-ch.) and others [Osoblyvosti infrastrukturnoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti subiektiv hospodarskoho kompleksu rehionu; za red.: M. I. Zveriakova (gol. red.) ta in.Abstract. Proposals made in the article are aimed at improving the infrastructure of innovative activity of the economic complex of the region, which is worthwhile to consider in statics -as elements of the subsystem, and in dynamic -the processes, mechanisms aimed at innovation activity, relationships and interactions that create the integrity of the entire innovation subsystem. In view of the functions to ensure innovation, the article pointed out that technological support, support in the form of training, consulting, software, information technology, financial and marketing support should be distinguished in the classification of infrastructural support of innovative activity. A three-dimensional model of the innovation infrastructure in the regional innovation system is proposed. Keywords: infrastructure of innovative activity; economic complex of region; model of the infrastructural support of the regional innovative system mechanism; regional economy.
doi:10.33987/vsed.1(60).2016.202-211 fatcat:h6y457bqcffuhfep23gwyiqymy